Phân tích hoạt động kinh doanh tài chính nâng cao


PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH-TÀI CHÍNH NÂNG CAO

Đề số 1
Câu 1: Hãy nêu vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh- tài chính đối với công tác quản trị doanh nghiệp. Các đối tượng quan tâm đến tài liệu hoạt động kinh doanh- tài chính doanh nghiệp? Vì sao?
Câu 2: Có số liệu về tình hình thực hiện chi phí kinh doanh và doanh thu của các đơn vị trong  một doanh nghiệp hạch toán độc lập: (ĐVT: Tr.VND)
 
Các đơn vị
Chi phí kinh doanh
% HT Kế hoạch
doanh thu (%)
KH
TH
A
100
120
130
B
200
180
80
Sử dụng các phương pháp phân tích đã nghiên cứu tính toán các chỉ tiêu cần thiết để đánh giá đơn vị nào quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tốt hoặc chưa tốt.
Câu 3: Có số liệu về tình hình tiêu thụ hàng hóa của một doanh nghiệp như sau:

Các mặt hàng
Kế hoạch
Thực hiện
Số lượng
(cái)
Giá bán
(Tr.VND)
Số lượng
(cái)
Giá bán
(Tr.VND)
A
100
50
120
55
B
300
100
280
115
Vận dụng phương pháp thay thế liên hoàn để xác định mức độ ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn giá bán đến doanh thu của từng mặt hàng giữa thực hiện so với kế hoạch

Câu 4: Có số liệu trích từ các BCTC của Công ty TNHH X  (ĐVT: Tr.VND)
a)Bảng Cân đối Kế toán
Chỉ tiêu
Cuối năm 2014
Cuối năm 2015
Cuối năm 2016
A. Nợ phải trả
1.240.000
1.280.000
    1.560.000
B. VCSH
1.440.000
1.260.000
1.960.000
b)Báo cáo kết quả kinh doanh
Chỉ tiêu
Năm 2015
Năm 2016
Doanh thu thuần
178.400.000
296.404.000
LN sau thuế
18.658.000
23.860.000
Yêu cầu: Phân tích chỉ tiêu ROE ( Hệ số sinh lời của vốn chủ sở hữu) qua hai năm 2015, 2016
Câu 5:  (1) Viết công thức phản ánh mối quan hệ giữa các chỉ tiêu: Hệ số tài sản trên vốn chủ sở hữu, hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu, hệ số sinh lời hoạt động đến chỉ tiêu ROE.
(2) Với số liệu và kết quả tính toán ở câu 4, vận dụng phương pháp thay thế liên hoàn để xác định ảnh hưởng của các nhân tố nêu trên tới chỉ tiêu ROE. Nêu các giải pháp để tăng chỉ tiêu ROE

Đề số 2:
Câu 1: Hãy nêu vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh- tài chính đối với công tác quản trị doanh nghiệp. Các đối tượng quan tâm đến tài liệu hoạt động kinh doanh- tài chính doanh nghiệp? Vì sao?
Câu 2: Có số liệu về tình hình thực hiện chi phí kinh doanh và doanh thu của các đơn vị trong  một doanh nghiệp hạch toán độc lập: (ĐVT: Tr.VND)
 
Các đơn vị
Chi phí kinh doanh
% HT Kế hoạch
doanh thu (%)
KH
TH
A
115
165
110
B
150
180
112
Sử dụng các phương pháp phân tích đã nghiên cứu tính toán các chỉ tiêu cần thiết để đánh giá đơn vị nào quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tốt hoặc chưa tốt.
Câu 3: Có số liệu về tình hình tiêu thụ hàng hóa của một doanh nghiệp như sau:

Các mặt hàng
Kế hoạch
Thực hiện
Số lượng
(cái)
Giá bán
(Tr.VND)
Số lượng
(cái)
Giá bán
(Tr.VND)
A
150
35
120
37
B
270
55
280
58
Vận dụng phương pháp thay thế liên hoàn để xác định mức độ ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn giá bán đến doanh thu của từng mặt hàng giữa thực hiện so với kế hoạch

Câu 4: Có số liệu trích từ các BCTC của Công ty TNHH X  (ĐVT: Tr.VND)
a)Bảng Cân đối Kế toán
Chỉ tiêu
Cuối năm 2014
Cuối năm 2015
Cuối năm 2016
A. Nợ phải trả
620.000
640.000
780.000
B. VCSH
720.000
630.000
980.000
b)Báo cáo kết quả kinh doanh
Chỉ tiêu
Năm 2015
Năm 2016
Doanh thu thuần
89.200.000
148.202.000
LN sau thuế
9.329.000
11.930.200
Yêu cầu: Phân tích chỉ tiêu ROE ( Hệ số sinh lời của vốn chủ sở hữu) qua hai năm 2015, 2016
Câu 5:  (1) Viết công thức phản ánh mối quan hệ giữa các chỉ tiêu: Hệ số tài sản trên vốn chủ sở hữu, hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu, hệ số sinh lời hoạt động đến chỉ tiêu ROE.
(2) Với số liệu và kết quả tính toán ở câu 4, vận dụng phương pháp thay thế liên hoàn để xác định ảnh hưởng của các nhân tố nêu trên tới chỉ tiêu ROE. Nêu các giải pháp để tăng chỉ tiêu ROE

Đề số 3:
Câu 1: Hãy nêu vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh- tài chính đối với công tác quản trị doanh nghiệp. Các đối tượng quan tâm đến tài liệu hoạt động kinh doanh- tài chính doanh nghiệp? Vì sao?
Câu 2: Có số liệu về tình hình thực hiện chi phí kinh doanh và doanh thu của các đơn vị trong  một doanh nghiệp hạch toán độc lập: (ĐVT: Tr.VND)
 
Các đơn vị
Chi phí kinh doanh
% HT Kế hoạch
doanh thu (%)
KH
TH
A
175
165
90
B
280
180
112
Sử dụng các phương pháp phân tích đã nghiên cứu tính toán các chỉ tiêu cần thiết để đánh giá đơn vị nào quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tốt hoặc chưa tốt.
Câu 3: Có số liệu về tình hình tiêu thụ hàng hóa của một doanh nghiệp như sau:

Các mặt hàng
Kế hoạch
Thực hiện
Số lượng
(cái)
Giá bán
(Tr.VND)
Số lượng
(cái)
Giá bán
(Tr.VND)
A
250
65
275
60
B
280
70
300
72
Vận dụng phương pháp thay thế liên hoàn để xác định mức độ ảnh hưởng của số lượng hàng bán và đơn giá bán đến doanh thu của từng mặt hàng giữa thực hiện so với kế hoạch
Câu 4: Có số liệu trích từ các BCTC của Công ty TNHH X  (ĐVT: Tr.VND)
a)Bảng Cân đối Kế toán
Chỉ tiêu
Cuối năm 2014
Cuối năm 2015
Cuối năm 2016
A. Nợ phải trả
930
960
1170
B. VCSH
1080
945
1470
b)Báo cáo kết quả kinh doanh
Chỉ tiêu
Năm 2015
Năm 2016
Doanh thu thuần
133.800
222.303
LN sau thuế
13.993
17.895
Yêu cầu: Phân tích chỉ tiêu ROE ( Hệ số sinh lời của vốn chủ sở hữu) qua hai năm 2015, 2016
Câu 5:  (1) Viết công thức phản ánh mối quan hệ giữa các chỉ tiêu: Hệ số tài sản trên vốn chủ sở hữu, hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu, hệ số sinh lời hoạt động đến chỉ tiêu ROE.
(2) Với số liệu và kết quả tính toán ở câu 4, vận dụng phương pháp thay thế liên hoàn để xác định ảnh hưởng của các nhân tố nêu trên tới chỉ tiêu ROE. Nêu các giải pháp để tăng chỉ tiêu ROE

Comments