Đề cương học phần Marketing du lịch có đáp án và các học liệu TMU

Đề cương học phần Marketing du lịch có đáp án và các học liệu TMU

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐỀ THI
HỌC PHẦN: MARKETING DU LICH


1:  Định  nghĩa  marketing  du  lịch  dựa  trên  những nguyên tắc căn bản sau:
A.  Sự  phụ  thuộc  lẫn  nhau  giữa  các  doanh nghiệp du lịch và thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của khách hàng
B.  Sự  phụ  thuộc  lẫn  nhau  giữa  các  doanh nghiệp du lịch
C. Nâng cao năng lực sản xuất
D.  Thỏa  mãn  nhu  cầu    mong  muốn  của khách hàng

2. Theo Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) điểm đến du lịch được hiểu là
A. Là nơi cụ thể, theo đó khách du lịch lưu lại ít nhất một đêm.
B. Có các sản phẩm du lịch như các dịch vụ, tính hấp dẫn và các tài nguyên du lịch với biên giới hành chính xác định.
C. Có sự quản lý, có hình ảnh và cảm nhận của năng lực cạnh tranh thị trường.
D. Tất cả các phương án còn lại

3.Việc phân loại điểm đến du lịch dựa trên những tiêu thức:
A. Căn cứ vào hình thức sở hữu, vào giá trị tài nguyên du lịch, vào vị trí địa lý, vào vị trí quy hoạch, quy mô và căn cứ vào điều kiện và cấp độ hấp dẫn thu hút du khách.
B. Căn cứ vào giá trị tài nguyên và điều kiện, cấp độ thu hấp dẫn thu hút khách
C. Căn cứ vào vị trí địa lý
D. Căn cứ vào quy mô của điểm đến
4. Khác biệt cụ thể trong marketing du lịch là:
A. Thời gian tiếp cận dịch vụ thường ngắn
B. Nhấn mạnh hơn về hình tượng và tầm cỡ của khách sạn
C. Tính thời vụ rõ nét
D. Tất cả các phương án còn lại5. Một trong những khác biệt của marketing du lịch là:
A.Sản xuất và tiêu dùng đồng thời.
B.Cảm tính cá nhân sẽ tác động lớn đến hành vi sau này của khách hàng.
C.Không dự trữ được
D.Tất cả các phương án còn lại

6.Đâu là định hướng trong marketing du lịch:
A.Định hướng sản xuất
B.Định hướng sản phẩm
C.Định hướng bán hàng
D.Định hướng sản xuất và bán hàng

7.Đâu không phải là một trong những nguyên tắc cơ bản của marketing
A. Khái niệm marketing
B. Marketing hỗn hợp
C. Tối đa hóa lợi nhuận
D. Giá trị và quá trình trao đổi


8.Đặc điểm của hệ thống marketing du lịch là:
A.Là hệ thống mở
B. Phức tạp và đa dạng
C. Phản ứng nhanh với các biến đổi
D. Tất cả các phương án còn lại

9.“Một  hoặc  một  số  đoạn  thị  trường  được  doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, du lịch chọn
để tập trung  nỗ  lực  marketing  nhằm  kinh doanh  có hiệu quả” được gọi là:
A. Thị trường mục tiêu
B. Thị trường ngách
C. Phân đoạn thị trường
D. Định vị
10.Nguyên tắc cơ bản trong marketing du lịch là:
A. Khái niệm marketing
B. Thỏa mãn nhu cầu, mong muốn của khách hàng
C. Marketing vị xã hội
D. Tất cả các phương án còn lại

11.Định hướng nào có tính hướng ngoại, chú ý đến nhu cầu và nguyện vọng của khách hàng
A. Địnhhướng sản xuất
B. Định hướng sản phẩm
C. Định hướng bán hàng
D. Định hướng marketing
12.Những tiêu thức nào để đánh giá một doanh nghiệp du lịch theo định hướng marketing: 
A. Thiết lập một cách rộng rãi phạm vi hoạt động kinh doanh và coi những thay đổi là bất khả kháng
B.  Tăng  cường và  khuyến khích sự hợp tác giữa các phòng ban
C. Hợp tác với các công ty liên quan được coi là rất quan trọng
D. Tất cả các phương án còn lại

13.Định hướng marketing (khách hàng) có đặc điểm:
A. Khách hàng chỉ được đáp ứngnhững gì họ đòi hỏi và thông thường được cung cấp
B. Làm rõ suy nghĩ của khách hàng về doanh nghiệp
C. Phạm vi hoạt động rộng và coi sự thay đổi là bất khả kháng
D.Làm rõ suy nghĩ của khách hàng về doanh nghiệp và phạm vi hoạt động rộng và coi sự thay đổi là bấtkhả kháng

14.Phân tích cơ hội marketing bao gồm
A. Phân tích hoàn cảnh
B. Phân tích thị trường
C. Phân tích tính khả thi
D. Tất cả các phương án còn lại
15.Marketing hỗn hợp trong kinh doanh khách sạn, du lịch bao gồm mấy yếu tố?
A. 4 yếu tố -4P
B. 5 yếu tố -5P
C. 7 yếu tố -7P
D. 8 yếu tố -8P
16.Nguyên tắc của hệ thống marketing du lịch là:
A. Phải lập kế hoạch chiến lược
B. Định hướng marketing
C. Không phân biệt
D. Không mong muốn sự đổi mới

17.Các  yếu  tố  của  môi  trường  ngành  kinh  doanh  du lịch:
A. Những nhà cung ứng
B. Phương thức quản lý
C. Kinh tế khu vực
D. Môi trường chính trị địa phương

18.Phân loại quá trình ra quyết định mua không bao gồm phương án nào:
A. Quyết định mua thông thường
B.Quyết định mua hạn chế
C. Quyết định mua quan trọng
D. Quyết định mua hữu hạn

19.Đâu không phải là một bước trong phân tích hiện trạng của một doanh nghiệp du lịch
A. Phân tích môi trường marketing
B. Phân tích địa điểm và cộng đồng
C. Phân tích đối thủ cạnh tranh trực tiếp
D. Phân tích việc định giá20.Hiện nay, nhu cầu thông tin marketing trở nên lớn hơn bất kỳ thời gian nào trước đây vì lý do sau:
A. Xu hướng toàn cầu hóa trong thương mại hiện nay đang giảm dần
B.  Thu nhập của người mua tăng lên thì họ trở nên dễ tính hơn
C. Cạnh tranh ngày nay đang chuyển dần từ giá cả sang các yếu tố phi giá cả
D. Có quá nhiều các quảng cáo tiêu dùng

21.Lý  do doanh nghiệp  không  tiến  hành nghiên  cứu marketing
A. Nhà quản lý dựa vào kinh nghiệm
B. Không có thời gian
C. Lo sợ lộ bí mật và các thông tin có giá trị
D. Tấtcả các phương án còn lại

22.Một trong những bước trong phân tích thị trường và phân tích hiện trạng của một doanh nghiệp du lịch:
A. Phân tích địa điểm và cộng đồng
B.  Thu  thập    phân  tích  tình  huống  kinh doanh
C.  Thiết  kế  phương  pháp  nghiên  cứu  trực tiếp, thu thập các dữ liệu
D. Tất cả các phương án còn lại

23.Phân tích hoàn cảnh (hiện trạng) nhằm:
A. Làm căn cứ để lập kế hoạch chiến lược
B. Nghiên cứu nhu cầu trong hiện tại
C. Nghiên cứu nhu cầu trong hiện tại và Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ của doanh nghiệp
D. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ của doanh nghiệp
24.Những lý do để tiến hành nghiên cứu marketing của các doanh nghiệp du lịch là:
A. Hạn chế về thời gian
B. Bảo vệ bí mật của doanh nghiệp
C. Tăng sự tín nghiệmcủa doanh nghiệp
D. Có nhiều ngân sách
25.Phân tích hoàn cảnh (hiện trạng) là:
A. Phân tích hiện tại và dài hạn
B. Được tiến hành theo chu kỳ kinh doanh
C. Phân tích hiện tại và ngắn hạn
D. Phân tích các yếu tố thuộc doanh nghiệp trong quá khứ

26.Chiến lược marketing không phân biệt:
A. Là chiến lược bỏ qua sự khác nhau giữa các đoạn thị trường
B. Là chiến lược bỏ qua sự khác nhau giữa các đoạn thị trường và sử dụng một biện pháp marketing mix chung  cho  tất  cả  các  thị trường mục tiêu
C. Không dựa trên việc phân đoạn thị trường
D. Sử dụng một biện pháp marketing –mix chung cho tất cả các thị trường mục tiêu
27.Nguồn dữ  liệu  nội  bộ  trong  các doanh  nghiệp  du lịch là:
A. Các thông tin trên internet về đăng ký, đặt chỗ tại doanh nghiệp du lịch
B. Các thông tin từ các câu hỏi thăm dò, các yêu  cầu  trực  tiếp  của  khách  hàng  hoặc  các đơn vị trung gian
C. Các số liệu thống kê về sản phẩm của đối thủ cạnh tranh trên thị trường
D. Tất cả các phương án còn lại
28.Lý do của nghiên cứu marketing là: 
A. Tăng độ tin cậy của các chiến dịch quảng cáo
B. Nâng cao độ tin cậy của các nhà đầu tư
C. Là công cụ để thích ứng với sự thay đổi
D. Tất cả các phương án còn lại
29.Phân tích hiện trạng và phân tích thị trường giống nhau ở bước:
APhân tích địa điểm và cộng đồng
B. Phântích tiềm năng thị trường
C. Phân tích môi trường marketing
D. Phân tích sản phẩm –dịch vụ
30.Một bước trong quy trình nghiên cứu marketing là:
A.Xác  định  vấn  đề    mục  tiêu  kế  hoạch nghiên cứu
B.Phân đoạn thị trường

Mua toàn bộ đề cương đáp án học phần Marketing du lịch trong kho học liệu TMU tại đây

Comments

Post a Comment