Đề cương học phần Hệ thống thông tin quản lý có đáp án và các tài liệu TMU

Đề cương học phần Hệ thống thông tin quản lý có đáp án và các tài liệu TMU

Câu 1 : Cài đặt hệ thống thông tin
Câu 2 Các loại phần mềm đượ sử dụng trong hệ thống thông tin của tổ chức doanh nghiệp . Cần lưu ý gì khi lựa chọn phần mềm
Câu 3 .Có những biện pháp kiểm soát và biện pháp an ninhh nào thường được áp dụng trong phòng chống các nguy cơ mất an toàn thông tin trong tổ chức ,doanh nghiệp .Hãy giải thích.
Câu 4 CSDL là gì ? trình bày và phân tích lợi ích của 1 hệ thống CSDL được xd tốt trong httt qly của tổ chức doanh nghiệp.
 Câu 5 : Hệ quẩn trị CSDL .Trình bày và phân tích vai trò hệ quản trị CSDL đôi với tổ chức doanh nghiệp 
Câu 6 : Khái niệm tổ chức theo cách nhìn cổ điển và hiện đại ? Trình bày và phân tích mqh qua lại giữa httt và tổ chức hiện nay
Câu 7 : Khao sát httt là gì. Phân tich muc đích và các yêu cầu của việc khảo sát httt qản lý ?Trình bày và phân tích các bước cần thực hieenn khi khảo sát httt quản lý cho tổ chức ,doanh nghiệp ?
Câu 8:Mạng máy tính là gì ? Trình bày và phân tích lợi ích của mang máy tính trong hệ thống thông tin quản lý của tổ chức doanh nghiệp ? Mạng Intranet là gì ? Mạng Extranet là gì ? Trình bày và phân tích những lợi ích mà mạng Internet mang lại cho tổ chức doanh nghiệp ?
Câu 9 Mục? đích của việc xây dựng hệ thống thông tin là gì Vì sao cần lựa chọn một mô hình để xây dựng hệ thống thông tin quản lý của TC ,DN hiện nay ?
Câu 10 : Phần mềm trong hệ thống thông tin quản lý là gì ? Trình bày và nêu ví dụ về nhóm các phần mềm sử dung trong htttql của các tổ chức hiện nay ?
CÂU 11: Phân tích HTTQL là gì? Trình bày và phân tích các bước thực hiện khi phân tích HTTTQL của tổ chức, DN.
CÂU 12: Phân tích thiết kế HTTT hướng chức năng là gì? Các công việc cần thực hiện khi PTTK hướng chức năng HTTT cho tổ chức, DN
CÂU 13: Thế nào là an toàn và bảo mật thông tin? Trình bày phân tích nguy cơ mất an toàn đối với HTTTQL. Quy trình chung đảm bảo an toàn thông tin và bảo mật hệ thống
CÂU 14: Thiết kế hệ thống thông tin quản lý là gì? Các loại thiết kế cần thực hiện khi xây dựng HTTTQL
CÂU 15: Thiết kế HTTTQL là gì? Trình bày và phân tích các bước cần thực hiện khi thiết kế HTTT cho tổ chức,DN ?
CÂU 16: Trình bày các HTTT khi phân loại theo cấp quản lý? Phân tích mối quan hệ giữa HTTT hỗ trợ ra quyết định với các cấp quản lý trong tổ chức, DN
Câu 17: Trình bày các HTTT quản lý phân loại theo chức năng nghiệp vụ tổ chức ?Phân tích vai trò của HTTT quản lý trong các tổ chức, doanh nghiệp hiện nay?
Câu 18: Trình bày các khái niệm: chức năng ?luồng dữ liệu ? tác nhân ngoài ? những chú ý khi xây dựng biểu đồ luồng dữ liệu trong quá trình phân tích HTTT quản lý.
Câu 19: Trình bày các nhóm phần mềm thường sử dụng trong HTTT của tổ chức, doanh nghiệp ?Các hoạt động nghiệp vụ nào trong HTTT quản lý thường được hỗ trợ bởi phần mềm.
Câu 20: trình bày các phương pháp được sử dụng khi khảo sát HTTT quản lý? Vì sao khảo sát HTTT là giai đoạn quan trọng nhất trong quy trình xây dựng HTTT quản lý của tổ chức, doanh nghiệp?
Câu 21: trình bày khái niệm hệ thống? HTTT ?lấy ví dụ minh họa. Vai trò của HTTT trong hoạt động của tổ chức?Trình bày và phân tích các yếu tố ảnh hưởng gián tiếp đến mối quan hệ qua lại giữa HTTT và tổ chức?
Câu 22: quản lý dự án là gì? Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý dự án xây dựng HTTT của tổ chức.
Câu 23: nói rằng hệ thống quản lý chuỗi cung ứng – SCM là 1 phân hệ trong giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP là đúng hay sai? Hãy giải thích
Câu 24: giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP là gì? Trình bày và phân tích những thuận lợi và khó khăn khi ứng dụng ERP vào hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam? Phân tích quy trình triển khai các phân hệ trong giải pháp ERP  cho tổ chức, doanh nghiệp
Câu 25: phân loại HTTT theo quy mô tích hợp gồm các HTTT con nào?
Câu 26:   Vai trò của hệ thống ERP trong quản lý doanh nghiệp
Câu 27:vai trò của SCM trong hoạt động tổ chức, doanh nghiệp
Câu 28: Vai trò của phần mềm CRM  đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp :
Câu 29: Vì sao cần quản lý dự án trong xây dựng hệ thống thông tin quản lý? Trình bày và phân tích các phương pháp quản lý dự án HTTT quản lý trong tổ chức, doanh nghiệp hiện nay.
Câu 30: Vì sao cần quản trị hệ thống thông tin của tổ chức, doanh nghiệp? Các tiêu chí để đánh giá HTTT quản lý trong tổ chức, doanh nghiệp?
Câu 31: Trình bày và phân tích những thuận lợi khó khăn khi quản trị HTTT trong tổ chức? Trình bày các phương pháp quản lý dự án HTTT quản lý hiện nay? Làm thế nào để xây dựng được môi trường làm việc hiệu quả khi xây dựng và vận hành dự án hệ thống thông tin quản lý?
Câu 32: Phân tích vai trò của quản lý hệ thống thông tin trong tổ chức, doanh nghiệp? Vì sao nói hệ thống thong tin quản lý có vai trò quan trọng trong các tổ chức hiện nay?Hãy giải thích?
Câu 33: Nêu khái niệm và đặc trưng của hệ thống thông tin Marketing? Phan tích những thuận lợi và khó khăn khi ứng dụng hệ thống thông tin Marketing vào hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam
Câu 34: Trình bày khái niệm và đặc trưng của hệ thống xử lý giao dịch- TPS? Phân tích những lợi ích mà hệ thống xử lý giao dịch – TPS đem lại cho doanh nghiệp?
Câu 35: Trình bày khái niệm và đặc trưng của hệ thống hỗ trợ ra quyết định - DSS? Phân tích những lợi ích mà hệ thống DSS mang lại cho tổchức?
Câu 36:Phân loại HTTT theo chức năng nghiệp vụ bao gồm các HTTT con nào?
Câu 37:Phân tích vai trò của  hệ thống thông tin Marketing trong hoạt đ ộng  của  tổ  chức,  doanh nghiệp?
Câu 38: Phân tích vai trò của hệ thống thông tin Tài chính – Kế toán trong hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp?
Câu 39: Phân tích vai trò của  hệ  thống thông tin sản  xuất  trong  hoạt động  của  tổ  chức,  doanh nghiệp?
Câu 40: Phân tích vai trò của hệ thống hỗ trợ ra quyết định - DSS trong hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp?
Đáp án đề cương học phần Hệ thống thông tin quản lý TMU
Câu 1 : Cài đặt hệ thống thông tin (Cài đặt hệ thống ) là giai đoạn cuối cùng trong 3 giai đoạn chủ yếu của quy trình phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống thông tin quản lý (HTTTQL). Nội dung của giai đoạn này là thay thế hệ thống xử lý thông tin kinh tế cũ bằng hệ thống xử lý thông tin kinh tế mới. 
Các nội dung cụ thể của quá trình cài đặt HTTTQL bao gồm:
 - Lập kế hoạch cài đặt;
 - Biến đổi dữ liệu;
 - Kế hoạch huấn luyện;
 - Phương pháp cài đặt hệ thống.
 - Biên soạn tài liệu sử dụng.
Trình bày và phân tích các bước cần thực hiện khi cài đặt hẹ thống thông tin quản lý cho tổ chức doanh nghiệp
LẬP KẾ HOẠCH CÀI ĐẶT HTTTQL MỚI
 Mỗi hệ thống quản lý gồm 4 phần chính là: - Con người trong hệ thống quản lý - Các máy móc thiết bị phục vụ cho quản lý - Công nghệ quản lý (qui trình thông qua quyết định quản lý ) - Hệ thống dữ liệu, biểu mẫu dùng trong quản lý Do đó qúa trình cài đặt HTTTQL không đơn thuần là sự thay thế một số máy móc thiết bị vào hệ thống quản lý cũ mà còn là quá trình chuyển đổi về con người, về công nghệ quản lý và các dữ liệu dùng trong quản lý
BIẾN ĐỔI DỮ LIỆU
 Đây là quá trình có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, tốn kém nhiều thời gian, công sức và chi phí. Cần phải thực hiện quá trình này vì dữ liệu trong HTTTQL cũ và dữ liệu trong HTTTQL mới có nhiều điểm không giống nhau
KẾ HOẠCH HUẤN LUYỆN : mụcđích huấn luyện , nội dung huấn luyện , các phương pháp và hình thức huấn luyện .
PHƯƠNG PHÁP CÀI ĐẶT HỆ THỐNG :Để đưa hệ thống xử lý thông tin kinh tế mới vào sử dụng, người ta thường áp dụng 4 phương pháp cài đặt như sau: phương pháp càiđặt trực tiếp , phương pháp cài dặt song song , phương pháp thíđiểm cục bộ , phườngpháp từng bộ phận .

BIÊN SOẠN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN 
Tài liệu hướng dẫn đóng vai trò quan trọng với người sử dụng và nhà phân tích thiết kế chương trình Thông tin thu được cần phải được ghi lại theo khuôn dạng làm thuận tiện cho việc thâm nhập và tìm kiếm. Kết quả của hoạt động phân tích và các ý tưởng được xem xét trong giai đoạn thiết kế (cả những ý tưởng được chấp nhận cũng như bị loại bỏ) đều cần được tóm tắt dưới dạng văn bản nào đó, trước hết để giúp làm đầy đủ tiến trình phát triển sau đó là hỗ trợ cho việc chạy và bảo trì hệ thống khi nó đi vào hoạt động. 
Câu 2 Các loại phần mềm đượ sử dụng trong hệ thống thông tin của tổ chức doanh nghiệp . Cần lưu ý gì khi lựa chọn phần mềm 
Các loại phần mềm sử dụng trong hệ thống thông tin 
                         Phần mềm hệ thống ( hệđiều hành )
                        Phần mềm chuyên dụng ( hệ quản trị CSDL , phần mềm , quản lý nhân sự,..)
                      Phâm mềm bảo mật ( tường lửa , chương trình diệt virus ,)
Cần lưu ý khi lựa chọn phần mềm :
1.Chọn hệđiều hành phù hợp
2.phần mềm chuyên dụng phảiđápứng được yêu cầu của hệ thống 
3.Phần mềm bảo mật đầyđủ chỉ để tránh những rủi ro đáng tiếc 
4.tính linh hoạt
5.khả năng kết nối
6.Sự đầyđủ và chuẩn mực của tài liệu hướng dẫn sử dụng 
7.Tương thích với môi trường công nghệ hiện đại

Câu 3 .Có những biện pháp kiểm soát và biện pháp an ninhh nào thường được áp dụng trong phòng chống các nguy cơ mất an toàn thông tin trong tổ chức ,doanh nghiệp .Hãy giải thích.
Biện pháp an ninh                      chính sách và các thủ tục
                                                 Công cụ kĩ thuật  để phòng chống
Biện pháp kiểm soát                    chính sách thủ tục về mặt tổ chức 
                                                     Phương phápđảm bảo an toàn cho hệ thống 
giải thích :
Câu 4 CSDL là gì ? trình bày và phân tích lợi ích của 1 hệ thống CSDL được xd tốt trong httt qly của tổ chức doanh nghiệp.
CSDL là tập hợp dữ liệu được tổ chức có cấu trúc liên quan với nhau và được lưu trữ trong máy tính
Trình bày và phân tích lợiích của 1 hệ thống CSDL được XD tốt trong htttql
- CSDL dduocj thiết kế, xây dựng cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu ,truy xuất thông tin hoặc cấp nhật dữ liệu 
- CSDL được tổ chức có cấu trúc :
- + các dư liệu được lưu trữ có cấu trúc thành các bản ghi cấc trường dữ liệu
+các dữ liệu được lưu trữ có mối quan hệ với nhau 
- Khả năng truy xuất thông tin CSDL 
CSDL được cấu trúc để dễ dàng truy cập quản lý và cung cấp dữ liệu 
- CSDL cung cấp khẩ năng trừ tương hóa dữ liệu thông qua các lớp gồm 3 lớp : vật lý logic lớp bên ngoài
- Sự phân biệt qua các lớp tạo nên  tầngđộc lập
+ Độc lập dữ liệu vật lý vàđọc lập dữ liệu logic 
- Quản lý DL bằng CSDL giúp dữ liệu được lưu trữ 1 cách hiệu quả và có tổ chức, cho phép quản lý dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả
Lợiích
Tránh dư thừa trùng lặp dữ liệu 
Đảm bảo sự nhất quán trong CSDL 
Các sữ liệu lưu trữ được chia sẻ
Có thể thiết lập các chuẩn trên dữ liệu 
Duy trì tính toàn vẹn dữ liệu  đảm bảo tính bảo mật dữ liệu 
Nhận đầy đủ đáp án tài liệu đề cương học phần hệ thống thông tin quản lý TMU

Comments