Đề cương học phần Kế toán quốc tế có đáp án và các tài liệu TMU

Đề cương học phần Kế toán quốc tế có đáp án và các tài liệu TMU

NGÂN HÀNG CÂU HỎI KẾ TOÁN QUỐC TẾ

NHÓM CÂU HỎI 1
1. Sự hình thành và phát triển của kế toán quốc tế? Những đóng góp của Liên đoàn kế toán quốc tế trong sự phát triển của kế toán quốc tế?
2. Quá trình hình thành và phát triển của Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB)? Vai trò của Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế?
3. Chuẩn mực kế toán quốc tế? Vai trò trong việc sử dụng chuẩn mực kế toán quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa?
4. Quy trình soạn thảo và ban hành chuẩn mực ké toán quốc tế? Mối quan hệ giữa quy trình soạn thảo với chất lượng của chuẩn mực KTQT?
5. Trình bày sự thay đổi của hệ thống CMKTQT qua các thời kỳ và nêu nhận xét cá nhân?
6. Tình hình vận dụng hệ thống chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS) tại một số QG và nêu nhận xét của cá nhân?
7. Trình bày nội dung cơ bản của CM KTQT?
8. Trình bày những thuận lợi và khó khan của các quốc gia khi áp dụng CM KTQT?
9. Các mô hình kế toán trên thế giới và sự khác biệt giữa các mô hình này?
10. Các mô hình vận dụng CMKTQT trên thế giới? Liên hệ tại 1 quốc gia cụ thể?

Đáp án ngân hàng câu hỏi đề cương học phần Kế toán quốc tế TMU
NHÓM CÂU HỎI 1
1. Sự hình thành và phát triển của kế toán quốc tế? Những đóng góp của Liên đoàn kế toán quốc tế trong sự phát triển của kế toán quốc tế?
Kế toán phát triển từ những năm 4000 đến 3000 năm TCN từ khi sx còn chưa phát triển. 
- Dưới chế độ phong kiến: kế toán trong gđ này được sd như một công cụ để tổ chức và lãnh đạo nền kinh tế phục vụ cho giai cấp thống trị
- Thời kỳ TBCN: hệ thống các phương pháp của kế toán được hình thành và ứng dụng rộng rãi. Các nhà tư bản sử dụng kế toán để theo dõi, phản ánh và kiểm tra quá trình tạo ra giá trị thặng dư.
- Với CNXH: cùng với sự phát triển của kinh tế, kế toán dần phát triển và hoàn thiện theo. Ngày nay kế toán trở thành nghệ thuật của ghi chép, phân loại, tổng hợp số liệu các chỉ tiêu kinh tế bằng tiền và giải thích các sự tác động đến tình hình tài chính làm cơ sở đưa ra quyết định kinh tế. 
Kế toán quốc tế ra đời tạo ra một ngôn ngữ kế toán chung, thống nhất về phương pháp lập và trình bày thong tin đã hình thành hệ thống nguyên tắc chung tạo ra hệ thống chuẩn mực nghề nghiệp áp dụng cho thực hành nghề nghiệp.
2. Quá trình hình thành và phát triển của Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB)? Vai trò của Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế?
Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế là một tổ chức phi lợi nhuận, độc lập với chức năng soạn thảo và ban hành các Chuẩn mực kế toán quốc tế
Năm 1949 Hội nghị kế toán quốc tế lần thứ nhất ở Mỹ thảo luận các vấn đề trở ngại về kế toán trong khu vực
Năm 1951 Thành lập Ủy ban châu Âu về kế toán
Năm 1957 Hội nghị lần T1 của các nhà kế toán châu Á Thái Bình Dương tại Philipin
Ngày 26/6/1973. hội nghị kế toán quốc tế lần T10 đã thành lập IASC
Tiền thân của IASB là IASC: Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế
Từ năm 2001 Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế đã thay thế Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế
Vai trò của Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế
- Thiết lâp và công bố những chuẩn mực kế toán quốc tế công khai được xem xét trong việc lập các báo cáo tài chính 
- Khuyến khích sự chấp nhận, xem xét rộng rãi các chuẩn mực đó
- Thực hiện một cách thống nhất các quy định, chuẩn mực kế toán và các thủ tục lien quan đến việc lập BCTC.
3. Chuẩn mực kế toán quốc tế? Vai trò trong việc sử dụng chuẩn mực kế toán quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa?
Chuẩn mực kế toán quốc tế là hệ thống các nguyên tắc hạch toán kế toán, trình bày BCTC, các quy định về kế toán được chấp nhận rộng rãi trên toàn TG và nó thường xuyên được nghiên cứu, cập nhật, sửa đổi, bổ sung.
Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS được ban hành bởi IASC trong những năm từ 1973-2000. Đến năm 2001 một số chuẩn mực kế toán quốc tế đã được bổ sung, thay đổi bởi IASB
Chuẩn mực kế toán quốc tế bao gồm 3 nhóm chính là IAS, IFRS và các hướng dẫn thực hiện chuẩn mực BCTC quốc tế.
Mỗi chuẩn mưc kế toán ban hành bao gồm các thành phần:
- Đổí tượng kế toán và các ịnh nghĩa
- Nhận biết đối tượng kế toán và thành phần báo cáo
- Đánh giá đối tượng kế toán, đưa ra các phương pháp và các hướng dẫn, yêu cầu
- Ghi nhận vào BCTC
Vai trò
Chuẩn mực kế toán quốc tế được ban hành có ý nghĩa vô cùng to lớn và nó được sử dụng rộng rãi trên toàn TG
- DN dễ dàng tiếp cận thị trường vốn nước ngoài
- Tăng thêm tính tin cậy của BCTC của DN  tại những nước đang phát triên
- Tạo thuận lợi cho DN được sử dụng vốn với chi phí thấp nhất.
- Tăng tính so sánh của thong tin TC giữa các DN tại các quốc gia khác nhau
- Tạo thuận lợi cho DN hđ tại nhiều q.gia khác nhau trong công tác kế toán
- Giảm chi phí biên soạn và ban hành chuẩn mực KTQT.

Nhận trọn bộ đáp án học phần Kế toán quốc tế TMU tại đây

Comments