Đề cương học phần Kinh tế doanh nghiệp thương mại có đáp án và các tài liệu TMU

Đề cương học phần Kinh tế doanh nghiệp thương mại có đáp án và các tài liệu TMUNGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI
HỌC PHẦN: KINH TẾ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

CÂU 1.  Khái niệm doanh nghiệp và doanh nghiệp thương mại? Vai trò của doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế quốc dân.
CÂU 2. Phân tích mối quan hệ giữa chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của doanh nghiệp thương mại.
CÂU 3. Chứng minh doanh nghiệp thương mại là một đơn vị sản xuất, là một đơn vị phân phối
CÂU 4. Chứng minh doanh nghiệp thương mại là một hệ thống?  Taisao nói doanh nghiệp thương mại là một hệ thống mở, hoạt động của doanh nghiệp phải tính đến tác động của môi trường.
CÂU 5. Nội dung các quy luật của thị trường tác động đến kinh doanh của doanh nghiệp thương mại.
CÂU 6. Phân tích sự điều tiết của Nhà nước bằng các chính sách và công cụ đến hoạt động của doanh nghiệp theo kiểu “bàn tay hữu hình"
CÂU 7. Tiêu thụ hàng hóa là gì? Làm rõ mối quan hệ giữa các hoạt động của quá trình tiêu thụ hàng hóa? Phân tích vai trò của tiêu thụ hàng hóa đối với doanh nghiệp thương mại.
CÂU 8. Nội dung và mối quan hệ giữa các giai đoạn trong quá trình bán hàng của doanh nghiệp thương mại? Bình luận ý kiến: “Kết cục tốt nhất của bán hàng là theo kiểu “thắng –thắng”?
CÂU 9. So sánh các hình thức bán hàng chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại? Vì sao trong kinh doanh hiện đại các doanh nghiệp thường tăng cường các hình thức bán hàng trực tiếp?
CÂU 10. Sự ảnh hưởng của các nhân tố chủ quan đến tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp thương mại. + CÂU 11. Các nhân tố khách quan ảnh hưởng đến tiêu thụ hàng hóa như thế nào? Từ đó, hãy chỉ ra những biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp thương mại
CÂU 11. Các nhân tố khách quan ảnh hưởng đến tiêu thụ hàng hóa như thế nào? Từ đó, hãy chỉ ra những biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp thương mại
CÂU 12. Mối tương quan giữa chi phí, doanh thu và lợi nhuận trong tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp thương mại?
CÂU 13.  Các yếu tố ảnh hưởng đến định giá trong tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp thương mại?
Câu 14: Ưu điểm, nhược điểm của các phương pháp định giá trong tiêu thụ hàng hóa của DNTM:
CÂU 15. Khái niệm cung ứng hoàng hóa trong doanh nghiệp thương mại? Phân tích vai trò của cung ứng hàng hóa đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại?
CÂU 16. Nguyên lý Pareto và ứng dụng nguyên lý trong cung ứng hàng hóa của doanh nghiệp thương mại.
CÂU 17. Nội dung quá trình mua hàng trong doanh nghiệp thương mại
CÂU 18.  Các chi phí liên quan đến dự trữ hàng hóa của doanh nghiệp thương mại? Nếu xảy ra tình trạng gián doạn trong dự trữ, doanh nghiệp sẽ chịu những tổn thất nào?
CÂU 19.  Các hình thức mua hàng trong doanh nghiệp thương mại? Lấy ví dụ cụ thể cho mỗi trường hợp
CÂU 20. Làm rõ mục tiêu của quản lý dự trữ hàng hóa đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại? Mối quan hệ giữa mua hàng, dự trữ, bán hàng và xây dựng kế hoạch cung ứng?
CÂU 21. Các đặc điểm của dịch vụ, từ đó chỉ rõ những khó khăn và những biện pháp khắc phục những khó khăn đó trong tổ chức kinh doanh dịch vu
CÂU 22.  Nội dung các giai đoạn của quá trình cung ứng dịch vụ? Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cần có nguyên tắc nào để đảm bảo việc cung ứng dịch vụ có hiệu quả?
CÂU 23. Các yếu tố đánh giá chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp thương mại? Từ đó hãy chỉ ra những phương hướng cơ bản để nâng cao chất lượng dịch vụ
CÂU 24. Khái niệm thương mại dịch vụ? Phân tích vai trò của thương mại dịch vụ trong nền kinh tế?
CÂU 25. Khái niệm về lao động trong doanh nghiệp thương mại? Các đặc điểm của lao độngtrong doanh nghiệpthương mại?
CÂU 26.  Các tiêu chí và nội dung các cách phân loại lao động thương mại? Làm rõ mục đích phân loại lao động thương mại theo nghiệp vụ chuyên môn?
CÂU 27.  Khái niệm năng suất lao động trong doanh nghiệp thương mại? Ý nghĩa của việc tăng năng suất lao động trong doanh nghiệp thương mại? So sánh cách thức đo lường năng suất lao động của doanh nghiệp thương mại với doanh nghiệp sản xuất?
CÂU 28. Làm rõ khái niệm tiền lương trong doanh nghiệp thương mại? Các hình thức tiền lương chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại?
CÂU 29. Khái niệm và vai trò của vốn trong doanh nghiệp thương mại? Bình luận ý kiến: “Buôn tài không bằng dài vốn”và “Buôn tài hơn dài vốn”.
CÂU 30. Khái niệm vốn cố định? Đặc điểm chu chuyển vốn cố định? Phương pháp sử dụng vốn cố định có hiệu quả?
CÂU 31. Khái niệm vốn lưu động? Đặc điểm chu chuyển vốn lưu động? Hãy chỉ ra phương hướng quản lý, sử dụng vốn lưu động?
CÂU 32. Khái niệm và chức năng của khấu hao tài sản cố định? Vì sao để sử dụng hiệu quả tài sản cố định phải đẩy nhanh quá trình khấu hao?
CÂU 33. Khái niệm hiệu quả kinh tế? Mối quan hệ giữa hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội của doanh nghiệp thương mại?
CÂU 34. Khái niệm chi phí của doanh nghiệp thương mại? Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí trong doanh nghiệp thương mại?
CÂU 35. Khái niệm lợi nhuận trong doanh nghiệp thương mại? Nguồn hình thành lợi nhuận trong doanh nghiệp thương mại?
CÂU 36: Bằng những luận cứ lý luận và thực tiễn đã học, hãy chứng tỏ rằng “Sử dụng lao động không chỉ nhằm khai thác triệt để các tiềm năng của người lao động mà phải thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực”
CÂU 37: Những yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến tốc độ chu chuyển vốn lưu động? Yếu tố đó ảnh hưởng nhưthế nào?
CÂU 38: Liên hệ thực tiễn các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trong doanh nghiệp thương mại? Từ đó hãy đề ra phương hướng nhằm tăng lợi nhuận trong doanh nghiệp thương mại?
 

Đáp án đề cương học phần Kinh tế doanh nghiệp thương mại TMU

CÂU 1.  Khái niệm doanh nghiệp và doanh nghiệp thương mại? Vai trò của doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế quốc dân.
- Doanh nghiệp: là một cộng đồng người liên kết với nhau để sản xuất ra của cải hoặc dịch vụ và cùng nhau thừa hưởng thành quả do việc sản xuất đó đem lại.
- DNTM là DN chủ yếu thực hiện các hoạt động thương mai.
- DNTM là một bộ phận cấu thành của của nền kinh tế quốc dân.Với vị trí là cầu nối giữa sx và tiêu dùng ,giữa sx với sx,DNTM có những vai trò sau:
Phục vụ nhu cầu tiêu dùng : DNTM thông qua các hoạt động và dịch vụ TM cung cấp cho XH lượng hàng hoá đáp ứng nhu cầu của ng tiêu dùng  . 
Kích thích sx phát triển: DNTM mua các sản phẩm của DNSX tạo đk cho sx thu hồi vốn nhanh, tập trung vốn, nhân lực cho sx, tiếp tục chu trình sx của mình. DNTM còn cung ứng các dịch vụ để thúc đẩy sx phát trỉên. DNTM phản hồi những nhu cầu nảy sinh trên thị trg làm cho sx có thể nhanh chóng đáp ứng nhu cầu mới,phát triển thị trg mới. 
Thúc đẩy sự phát triển KHKT và công nghệ : DNTM làm cho nhu cầu tiêu dùng bị kích thích dẫn đến xuất hiện các nhu cầu mới đòi hỏi sx phải đưa các tiến bộ KHKT cũng như công nghệ mới vào sx sản phẩm. DNTM cũng làm cho sự du nhập KHKT và công nghệ vào sx 1 cách dễ dàng thông qua con dg xuất nhập khẩu.
Mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế :DNTm qua hoạt động buôn bán đã làm cho hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài từ đó tạo ra các mới qh quốc tế có lợi cho cả 2 bên.
Tạo tích luỹ : DNTm đầu tư vốn,lao động để thực hiện kinh doanh nên nó cũng dc hưởng lợi nhuận,từ lợi nhuận này DNTM có thể tăng tích luỹ đóng góp cho ngân sách quốc gia

 
CÂU 2. Phân tích mối quan hệ giữa chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của doanh nghiệp thương mại. 
- Có mối quan hệ hữu cơ với nhau, chúng cùng phụ thuộc vào mục đích của DNTM 
- Nhiệm vụ của DNTM được hình thành chủ yếu xuất phát từ các chức năng của nó và nhằm thực hiện chức năng. Nó thay đổi tùy vào sự thay đổi những điều kiện thực hiện chức năng, mỗi 1 chức năng của DNTM sẽ được cụ thể hóa thành một tập hợp các nhiệm vụ. Ví dụ: từ chức năng TM có thể hình thành nên các nhiệm vụ liên quan đến mua, bán, thanh toán,..
- Mục tiêu của DNTM phụ thuộc vào mục đích, chức năng và nhiệm vụ của nó.
CÂU 3. Chứng minh doanh nghiệp thương mại là một đơn vị sản xuất, là một đơn vị phân phối
* DNTM là một đơn vị sx dịch vụ 
- DNTM là một đơn vị trực tiếp biến các đầu vào thành đầu ra thông qua các hoạt động kinh doanh. 
- Cụ thể, DNTM biến các đầu vào như nguồn nhân lực, vốn, trang thiết bị kỹ thuật, những của cải, các dịch vụ thành các đầu ra là dịch vụ lưu thông hàng hóa và các dịch vụ khác bằng việc dự trữ bảo quản hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu bao gói chọn lọc,phân loại chỉnh lý hàng hóa
* DNTM là một đơn vị sx giá trị gia tăng. 
- Cũng như các loại hình DN khác ( trừ doanh nghiệp công ích) DNTM tham gia kinh doanh bất cứ mặt hàng nào cũng phải tính đến giá trị gia tăng mà nó có thể đặt dc. Giá trị gia tăng (GTGT) mà DNTM tạo ra là khoản giá  trị tăng thêm của hh, dịch vụ phát sinh trong quá trình lưu thông hh.
* DNTM là 1 đơn vị phân phối 
- DNTM là đơn vị tham gia trực tiếp vào quá trình thay đổi hình thái giá trị của hh, biến tiền thành hàng và biến hàng thành tiền theo công thức T-H-T’. DNTM tiến hành thực hiện chức năng lưu thông hh nên nó vừa là nhà cung cấp đầu vào cho các DNSX vừa là nhà phân phối sản phẩm cho các DN này. Bên cạnh đó,DNTM cũng tiến hành phân phối các kết quả kinh doanh của mình như các DN khác. 
* DNTM là một đơn vị phân phối giá trị gia tăng 
- Sau khi chi trả các khoản cho ng cung ứng, phần còn lại của doanh thu bán hàng là giá trị gia tăng (GTGT) doanh nghiệp sử dụng để chi trả các khoản như: trả cho người lao động; nộp thuế. Phần còn lại DN dùng để đổi mới tư liệu sx, đầu tư vào phát triển, mở rộng doanh nghiệp nhằm hi vọng một khả năng sinh lợi theo kỳ hạn và trong một thời kì nhất định. Như vậy, DNTM là đơn vị sx tạo ra GTGT và là 1 đơn vị phân phối GTGT.

Mua toàn bộ đáp án đề cương học phần kinh tế doanh nghiệp thương mại tại đây

Comments