Đề cương học phần Kinh tế môi trường có đáp án và các tài liệu TMU

Đề cương học phần Kinh tế môi trường có đáp án và các tài liệu TMU

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN TẬP
HỌC PHẦN: KINH TẾ MÔI TRƯỜNG
Câu 1: Nêu khái niệm và phân biệt giữa ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và sự cố môi trường ?
Câu 2: Lấy ví dụ về một hiện tượng ô nhiễm môi trường/ suy thoái môi trường/ sự cố môi trường ờ Việt Nam để phân tích nguyên nhân và những thiệt hại về kinh tế do hiện tượng này gây ra.
Câu 3: Nêu nguyên nhân và những thiệt hại về kinh tế do ô nhiễm môi trường/ suy thoái môi trường/ sự cố môi trường gây nên. Phân biệt giữa suy thoái môi trường và ô nhiễm môi trường
Câu 4: Tại sao vấn đề môi trường hiện nay ngày càng được quan tâm trong hoạt động phát triển kinh tế xã hội. phân tích mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế xã hội. Lấy ví dụ thực tiễn quá trình phát triển của Việt Nam để chứng minh?
Câu 5: Trình bày nhận thức về mối quan hệ giưa môi trưòmg và phát triển?
Câu 6: Trình bày và phân tích khái niệm phát triển bền vững ? Hãy phân tích nguyên nhân và cho biết những thách thức lớn đối vói sự phát triền bền vững ờ Việt Nam là gì
Câu 7: khái niệm về môi trường: "Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết vứi nhau, bao quanh con nguôi, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con ngưòi và thiên nhiên." (Theo Điều 1, Luật Bảo vệ Môi trường của Việt Nam).
Câu 8: các nguyên tắc phát triển bền vững:
Câu 9: Trình bày khái niệm tăng trưởng xanh. Hãy phân tích 3 mục tiêu của “Chiến lưọc quốc gia về tăng trưởng xanh thòi kỳ 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2050” của Việt Nam.
Câu 10: Trình bày khái niệm tài nguyên? Tài nguyên tái tạo là gì ? Tài nguyên không có khả năng tái tạo là gì? Hãy lấy một ví dụ thực tiễn về các dạng tài nguyên ỏ' Việt Nam.
Câu 11: các nguyên tắc duy trì vốn tài nguyên thiên nhiên:
Câu 12: khái niêm về tăng trưởng xanh:
Câu 13: khái niệm đường cong tăng trưởng: là đường cong biểu thị sự tang sưởng của tài nguyên thiên nhiên tái tạo theo thời gian.
Câu 14: Trình bày mức khai thác tài nguyên có thể tái tạo: tại đố năng suất cực đại bền vững (MSY) có được khi tỷ lệ tăng trưởng đạt cực đại.
Câu 15: Trình bày mức khai thác tài nguyên có thể tái tạo: tại đó năng suất cực đại bền vững (MSY) có được khi tỷ lệ tăng trưởng đạt cực đại.
Câu 16: nguyên nhân nói chung dẫn đến sự cạn kiệt tài nguyên:
Câu 19: Lấy ví dụ về một vấn đề ô nhiễm mt cụ thể tại Việt Nam để phân tích các nguyên nhân và thiệt hại gây ra vói kinh tế và sức khỏe?
Câu 20. Lấy ví dụ về một vấn đề ô nhiễm mt cụ thể tại Việt Nam để phân tích các nguyên nhân và thiệt hại gây ra với kinh tế và sức khỏe?
Câu 21. Các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, thiệt hại về mặt kinh tế, sức khỏe con người và sự phát triển do ô nhiễm môi trường gây ra?
Câu 22 Tại sao ô nhiễm môi trường có thể coi là một ngoại ứng? chứng minh tính vô hiệu quả kinh tế do ngoại ứng gây ra trong 2 dạng thị trường?
Câu 23 Trình bày mô hình cân bằng vật chất
Câu 24: Trình bày và phân tích nội dung của giải pháp thị truồng cho vấn đề ngoại ứng(định lí coase)?
Câu 25.Thế nào là ngoại ứng tối ưu, ô nhiễm tói ưu? Nêu cách xác định ngoại ứng tối ưu trong thị trường CTHH? Ô nhiễm bằng không có phải tối ưu? Tại sao?
Câu 26. Trình bày hạn chế của coase trong thực tế áp dụng và cách khắc phục?
Câu 27. Trình bày khái niệm về thuế ô nhiễm? Thuế ô nhiễm tối ưu pigou là gì?
Câu 28. Trình bày phân tích các nguyên tắc cơ bản trong việc áp dụng thuế ô nhiễm tối ưu pigou?
Câu 29. Nguyên nhân cơ bản ngăn cản thuế pigou trong thực tế?
Câu 30. Những nguyên nhân ngăn cản việc thực hiện thuế ô nhiễm pigou trong thực tế
Câu 32.Tiền phạt ô nhiễm và ô nhiễm và quyền sở hữu có phải là 2 yếu tố cấu thành cho thuế pigou tối ứu hay không (Phân tích đồ thị)
Câu 33.K/n chi phí giảm bớt ô nhiễm? Các hình thức sử dụng chi phí giảm nhẹ ô nhiễm đối với chủ thể gây ô nhiễm?
Câu 34.Phân tích sự hình thành và các lợi ích của thị trường giấy phép thải có thể chuyển nhượng ( quota ô nhiễm)?
Câu 35. Quản lí môi trường là gì? Lấy ví dụ tại Việt Nam để phân tích và chứng minh?
Câu 36. Tại sao cần phải quản lí vấn đề tài nguyên môi trường trong qúa trình phát triển kinh tế-xh hiện nay?
Câu 37. Trình bày ngắn gọn về (5) nguyên tắc quản lí môi trường? để thực hiện tốt 5 nguyên tắc cần có giải pháp gì?
Câu 38. Trình bày khái niệm và các hình thức nhà nước quản lí mt?
Câu 39.Phân tích sự cần thiết khách quan của chính phủ về vấn đề môi trường ở mỗi quốc gia? Lấy ví dụ ở Việt Nam để cm?
Câu 40.Nêu vai trò hoạt động quản lí nhà nước về môi trường?
Câu 41: Các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường?
Câu 42: Các công cụ kỹ thuật trong quản lý môi trường?
Câu 43: Các công cụ giáo dục và truyền thông trong quản lý môi trường?
Câu 44: Quản lý nhà nước về môi trường là gì? Hãy nêu một công cụ quản lý đã được áp dụng ở Việt Nam mà anh/chị biết, từ đó nêu ra những ưu, nhược điểm.
Câu 45: Hệ thống quản lý môi trường của cộng đồng là gì? Vai trò của chính quyền và cộng đồng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý môi trường của cộng đồng?
Câu 46: Hệ thống quản lý môi trường là gì (EMS)? Trình bày hệ thống quản lý môi trường theo mô hình của Walter Shewhart và W.Edwards Deming?
Câu 47: Anh(chị) cho biết những tác động cơ bản của vấn đề quản lý môi trường trong kinh doanh quốc tế tới hoạt động của doanh nghiệp.
Câu 48: Đánh gia tác động của môi trường là gì? Vì sao đánh giá được áp dụng để kiểm soát các hoạt động hiện nay.
Câu 49: Trình bày phương pháp phân tích chi phí-mở rộng( khái niệm, các  bước tiến hành, tính toán) trong đánh giá tác động môi trường?

Đáp án đề cương học phần kinh tế môi trường TMU

Câu 1: Nêu khái niệm và phân biệt giữa ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và sự cố môi trường ?
Trả lời:
Ồ nhiễm môi trường là sự làm thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường
Suy thoái môi trường là sự làm thay đổi về chất lượng và sổ lượng của thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xẩu đến con người và thiên nhiên
Sự cố môi trường là các tai biến hoặc rủi ro xảy ra ừong quá trình hoạt động của con người hoặc biển đổi bất thường cùa thiên nhiên gây suy thoái môi trường nghiêm trọng

Tiêu chuấn phân biệt
Ô nhiễm môi trường
Suy thoái môi trường
Sự cố môi trường
Nguyên nhân
Do xả thải các chất gây ô nhiễm vào môi trường
Do khai thác sử dụng quá mức các thành phần môi trường vượt quá khả năng tái sinh của chúng
Do bão lụt hoặc các sự cổ trong việc tìm kiếm khoáng sản, thăm dò, khai thác dầu khí...
Cấp độ biểu hiện
Có thế thể hiện ngay lập tức.
Đột ngột dễ nhận biết hơn
Biếu hiện từ từ và phải trải qua quá trình suy thoải cạn kiệt dần.
Cỏ khi sau một thời gian dài con người mới phát hiện ra.

Biện pháp khắc phục
Xử lý làm sạch môi trường.
Khai thác các tài nguyên hợp lý,Ngăn chặn các
hành vi xả thải
trái phép
tiết kiệm kết hơp
cùng với các biện
pháp để khôi phục số lượng và chất lượng


Câu 2: Lấy ví dụ về một hiện tượng ô nhiễm môi trường/ suy thoái môi trường/ sự cố môi trường Việt Nam để phân tích nguyên nhân và những thiệt hại về kinh tế do hiện tượng này gây ra.
Trả lời:
Sự cố môi trường Formosa
Nguyên nhân: Nguồn thải lớn chứa độc tố từ tổ hợp nhà máy của Công ty Formosa Hả Tĩnh
Hậu quả: Trong báo cáo, Chính phủ cũng thẳng thắn công bổ chi tiết những thiệt hại cả kinh tế và xã hội việc hải sản chết hàng loạt, về kinh tế, riêng số hải sản chết dạt vào bờ được đánh giá khoảng 100 tấn. Chính phủ cho biết, đến nay, mức độ ô nhiễm bởi các độc tố như sắt, Phenol, Amoni... đã giảm dần, đảm bảo an toàn cho người tắm biển. Tuy nhiên, khó xử lý hơn cả là đáy biển vẫn tồn tại lợp huyền phù, màng bám keo tụ tại các khu vực san hô, đá cứng... cần tiếp tục đánh giá tính chất, mức độ độc hại.
Tuy nhiên, lâu dài, do các rạn san hô, phù du sinh vật cũng chết nên có nguy cơ làm gián đoạn chuỗi thức ăn biển, khiến suy giảm đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản khu vực, ảnh hưởng đen sinh kế lâu dài của dân. “Hệ sinh thái biển bị ảnh hưỏng nghiêm trọng” - thừa nhận thực tế trên, Chính phủ xác định có tới trên 17.600 tàu cá và gần 41.000 người đã bị ảnh hưỏng trực tiếp. Trên 176.000 người phụ thuộc bị ảnh hưởng theo.Do không thể đánh bắt ữong phạm vi từ bờ đến 20 hải lý, có tới 90% tàu lắp máy công suất thấp và gần 4.000 tàu không lắp máy đã phải nằm bờ. Sản lượng khai thác ven bờ thiệt hại khoảng 1.600 tấn/tháng.


Câu 3: Nêu nguyên nhân và những thiệt hại về kinh tế do ô nhiễm môi trường/ suy thoái môi trường/ sự cố môi trường gây nên. Phân biệt giữa suy thoái môi trường và ô nhiễm môi trường
Trả lời:
Nguyên nhân:
Sự biến đổi các thành phần môi trường có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân trong đó nguyên nhân chủ yếu là do các chất gây ô nhiễm. Chất gây ô nhiễm được các nhà môi trường học định nghĩa là chất hoặc yếu tố vật lí khi xuất hiện trong môi trường thì làm cho môi trường bị ô nhiễm. Thông thường chất gây ô nhiễm là các chất thải, tuy nhiên, chúng còn có thể xuất hiện dưới dạng nguyên liệu, thành phẩm, phế liệu, phế phẩm... và được phân thành các lóại sau đây:
+ Chất gây ô nhiễm tích luỹ (chất dẻo, chất thải phóng xạ) và chất ô nhiễm không tích luỹ (tiếng ồn);
+ Chất gây ô nhiễm trong phạm vi địa phương (tiếng ồn), trong phạm vi vùng (mưa axít) và trên phạm vi toàn cầu (chất CFC);
+ Chất gây ô nhiễm từ nguồn có thể xác định (chất thải từ các cơ sờ sản xuất kinh doanh) và chất gây ô nhiễm không xác định được nguồn (hoá chất dùng cho nông nghiệp);
+ Chất gây ô nhiễm do phát thải liên tục (chất thải từ các cơ sờ sản xuất kinh doanh) và chất gây ô nhiễm do phát thải không liên tục (dầu tràn do sự cố tràn dầu).
Sổ lượng và chất lượng các thành phần môi trường có thể bị thay đổi do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do hành vi khai thác quá mức các yểu tố môi trường, làm hủy hoại các nguồn tài nguyên thiên nhiên, sử dụng phương tiện, công cụ, phương pháp hủy diệt trong khai thác, đánh bắt các nguồn tài nguyên sinh vật...
Sự cố môi trường có thể xẩy ra do:
-Bão, lũ, lụt, hạn hán, nứt đất, động đất, trượt đất, sụt lờ đất, núi lửa phun, mưa axít, mưa đá, biến động khí hậu và thiên tai khác;
-       Hoà hoạn, cháy rừng, sự cố kỹ thuật gây nguy hại về môi trường của cơ sờ sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng;
-Sự cố trong tìm kiếm, thăm dò, khai thác và vận chuyển khoáng sản, dầu khí, sập hầm lò, phụt dầu, tràn dầu, vỡ đường ống dẫn dầu, dẫn khí, đắm tàu, sự cố tại cơ sờ lọc hoá dầu và các cơ sở công nghiệp khác;
-Sự cố trong lò phản ứng hạt nhân, nhà máy điện nguyên tử, nhà máy sản xuất, tái chế nhiên liệu hạt nhân, kho chứa chất phóng xạ.
Thiệt hại về kinh tế:
+ Ô nhiễm môi trường:
+ Suy thoái moi trường
+ Sự cố môi trường
Phân biệt “ô nhiễm môi trường và suy thoái môi trường”
Tiêu chuẩn phân biệt
Ồ nhiễm môi trưòng
Suy thoái môi trưòng
Nguyên nhân
Do xả thải các chất gây ô nhiễm vào môi trường
Do khai thác sử dụng quá mức các thành phần môi trường vượt quá khả năng tái sinh của chúng
Mqh qua lại
Suy thoái môi trường đểu là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.
Ô nhiễm môi trường có thể là nguyên nhân gây ra suy thoái môi trường
Cấp độ biểu hiện
Có thể thể hiện ngay lập tức.
Đột ngột dễ nhận biết hơn
Biếu hiện từ từ và phải trải qua quá trình suy thoải cạn ldệt dần.
Có khi sau một thời gian dài con người mới phát hiện ra.
Biện pháp khắc phục
Xử lý làm sạch môi trường.
Ngăn chặn các hành vi xả thải trái phép
Khai thác các tài nguyên hợp lý, tiết kiệm kết hop cùng với các biện pháp để khôi phục số lượng và chất lượng

Mua toàn bộ đáp án đề cương học phần kinh tế môi trường tại đây

Comments

Post a Comment