Đề cương học phần Lịch sử kinh tế Việt Nam có đáp án và các học liệu TMU

Đề cương học phần Lịch sử kinh tế Việt Nam có đáp án và các học liệu TMU

LỊCH SỬ KINH TẾ 
VIỆT NAM


NHÓM CÂU HỎI 1:
Câu 1.Lịch sử kinh tế và Lịch sử kinh tế Việt Nam là gì? Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu Lịch sử kinh tế Việt Nam?
Câu 2: Các phương pháp vụ thể sd trong nghiên cứu lịch sử kinh tế VN?
Câu 3. Đặc điểm của nền kte VN giai đoạn đồ đá cũ?
Câu 4: Đặc điểm của nền kte VN giai đoạn đồ đá giữa?
Câu 5. Đặc điểm tình hình kinh tế Việt Nam trong giai đoạn đồ đá mới ?
Câu 6. Phong kiến phương Bác đã sử sụng những chính sách nô dịch bóc lột nào đối với nước ta thời kì nghàn năm Bắc thuộc ?
Câu 7. Tình hình thủ công nghiệp Việt Nam trong các thế kỷ X - XV ?
Câu 8. tình hình thương nghiệp Việt Nam trong các thế kỷ X - XV
Câu 9 Tình hình thủ công nghiệp nước ta trong thế kỉ XVI đến XVIII ngày càng phát triển
Câu 10. Tình hình thương nghiệp VN trong các tk XVI-XVIII?
Câu 11. Tư tưởng cải cách, canh tân đất nước VN trong nửa đầu tk XIX?
Câu 12. Chính sách đối với nông nghiệp của triều Nguyễn trong nửa đầu tk XIX?
Câu 13: Thực trạng kinh tế nước ta nửa đầu thế kỷ XIX(thời nguyễn)
Câu 14:Tình hình nông nghiệp VN từ 1858 đến 1939:
Câu 15: Tình hình công nghiệp do tư bản Pháp xây dựng và nắm độc quyền ở Vn trong giai đoạn 1858-1939
Câu 16: sản xuất công nghiệp và thủ công nghiệp của người việt trong giai đoạn 1858-1939
Câu 17: đặc điểm tình hình giao thông vận tải của việt nam trong giai đoạn 1858-1939
Câu  18:Tình hình thương nghiệp VN giai đoạn 1858
Câu 19: Tư tưởng khuyech trương, chấn hưng công nghệ dân tộc của tầng lớp sĩ phu yêu nước và tư sản Việt Nam giai đoạn 1858-1939?
Câu 20: Tình hình thương nghiệp, tài chính, tiền tệ VN gđ 1939-1945?
Câu 21: Nguyên Nhân và giải pháp cứu đói ở VN trong năm đầu sau CMT8 (1945-1946)
Câu 22. Tình hình khôi phục công thương nghiệp ở VN sau CMT8 (1945-1946).
Câu 23.Chính sách kte kháng chiến của cính phủ VN dân chủ cộng hòa vùng tự do (1947-1954)
Câu 24.tình hình nông nghiệp việt nam trong những năm 1947-1950
Câu 25.chính phủ ta thực hiện nền tài chính và tiền tệ phân tán như thế nào trong giai đoạn 1947-1950
Câu 26. Trong những năm 1951-1954, công tác mậu dịch quốc doanh ở vùng tự do được chấn chỉnh ntn?
Câu 27: những bài học khinh nghiệm rút ra từ  xây dựng phát triển kinh tế vùng tự do năm 1947- 1954
Câu 28. Đặc điểm chung của miền Bắc Vn khi bước vào thời kì xây dựng, phát triển kinh tế 1955-1975?
Câu 29: Kết quả khôi phục nông nghiệp và công nghiệp ở miền Bắc nước ta trong các năm 1955-1957?.
Câu 30 Trong giai đoạn 1955-1975 công tác chấn chỉnh tài chính,tiền tệ ở miền Bắc
Câu 31:thành tự và hạn chế sau 20 năm xây dựng và phát triển kinh tế 1955-1975
Câu 32:chính sách đối với công nghiệp miền nam trong vùng chính quyền sài gòn kiểm soát
Câu 33: Trình bày khái quát ưu điểm và nhược điểm của kinh tế miền Nam Việt Nam vùng chính quyền Sài Gòn kiểm soát (1955- 1975)?
Câu 34: Những thuận lợi và khó khăn trong xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam thời kỳ 1976- 1985?.
Câu 35: Những chuyển biến cơ bản của công nghiệp việt nam trong những năm 1976-1985
Câu 36:những chuyển biến cơ bản của kinh tế thương nghiệp việt nam trong giai đoạn 1976-1985
Câu 37:những biểu hiện yếu kém của nền kinh tế nước ta trong giai đoạn 1976-1985
Câu 38: Nguyên nhân và những yếu kém còn tồn tại trong1976-1985
Câu 39:Khái quát bối cảnh kinh tế-xã hội nước ta trước khi tiến hành đổi mới (12-1986)
Câu 40. Khái quát về chính sách thương mại quốc tế của VN trong thời kì đổi mới (1986 đến nay)
NHÓM CÂU HỎI 2:
Câu 1: Đối tượng nghiên cứu của lịch sử kinh tế việt nam?
Câu 2: Lịch sử kinh tế việt nam góp phần bồi dưỡng quan điểm lịch sử , thực tiễn và nâng cao lập trường tư tưởng cho sinh viên như thế nào?
Câu 3: Đặc điểm kinh tế nước ta thời nguyên thủy? Ảnh hưởng kinh tế nguyên thủy đối với sự phát triển kinh tế thời kỳ sau?
Câu 4: Trình độ phát triển của kỹ thuật luyện kim và những tiến bộ trong sản xuất thời Dựng nước?
Câu 5: những biến đổi trong quan hệ kinh tế - xã hội thời đại Hùng Vương?
Câu 6. Chính sách của pk phg bắc và hậu quả của nó vs kinh tế-xã hội nước ta thời kì’phog kiến hoá’từ 179 tcn đến 938? .
Câu 7: Nhữg chuyển biến của nền kinh tế vn sau hơn ngàn năm bắc thuộc từ 179 tcn đến 938
Câu 8. Chế độ sở hữu ruộg đất ở VN trog thế kỉ X-XV
Câu 9: Tình hình của thủ công nghiệp nước ta trong các thế kỷ X-VX ?
Câu 10: Tình hình thương nghiệp Việt Nam trong các thế kỷ X-XV ?
Câu11: Chính sách kinh tế của triều Nguyễn đã tác động đến kinh tế xã hội VN nửa đầu thế kỷ XIX ntn?
Câu 12: Tình hình ruộng đất và sản xuất nông nghiệp Việt Nam từ thế kỷ XVI đến nửa đầu thế kỷ XIX?
Câu 13:Thực trạng nền kinh tế VN trong nửa đầu thế kỉ 19
Câu 14 Chính sách kinh tế của thực dân pháp thực thi ở VN gđ 1858-1939
Câu 15 Tình hình ruộg đất và sx nông nghiệp VN gđ 1858-1939
Câu 16 Chính sách của tdp đối vs côg nghiệp và sự phát triển côg nghiệp VN gđ 1858-1939
Câu 17:chính sách của thực dân pháp đ.v thương nghiệp và ảnh hưởng của nó đến thương nghiệp việt nam giai đoạn 1858-1939
Câu 18:đặc điểm tình  hình tài chính ,tiền trong nc ta giai đoạn 1858-1939
Câu 19:chính sách kinh tế chỉ huy của nhật –pháp và tác động của nó đến nền kinh tế việt nam 1939-1945
Câu 20:những chuyển biến về kinh tế và trình độ của nền kinh tế việt nam thời thực dân pháp thống trị 1939-1945
Câu 21.giải pháp xây dựng nền tài chính, tiền tệ độc lập nước ta trong năm đầu sau cách mạng (1945-1946)
Câu 22.tình hình khôi phục công thương nghiệp và chuyển dần nền kinh tế sang thời chiến trong năm đầu sau cách mạng(1945-1946)
Câu 23.đặc điểm tình hình nông nghiệp công nghiệp ở vùng tự do trong những năm 1947-1950
Câu 24. đặc điểm tình hình công nghiệp và tài chính tiền tệ ở vùng tự do trong những năm 1947-1950
Câu 25 đặc điểm tình hình tài chính và ngân hàng ở vùng tự do nước ta trogg những năm 1951-1954
Câu 26: đặc điểm kinh tế vùng tự do năm 1951-1954
Câu 27.đặc điểm chủ yếu của công tác chấn chỉnh kinh tế- tài chính ở vùng tự do trong những năm 1951-1954
Câu 28 tình hình chấn chỉ thương nghiệp, tài chính, tiền tệ ở miền bắc trong những năm 1955-1957
Câu 29: Thành quả và hạn chế của công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc những năm 1958-1960
Câu 30: Trong 3 năm 1958-1969 công tác tăng cường về thương nghiệp,tài chính,tiền tệ ở miền Bắc
Câu 31. Đặc điểm phát triển công nghiệp miền nam vùng chính quyền sài gòn kiểm soát trong 20 năm 1955-1975
Câu 32. Đặc điểm phát triển thg mại miền nam vn vùg chính quyền sài gòn kiểm soát trog 20 năm 1955-1975
Câu 33: đặc điểm tình hình kinh tế vùng giải phóng ở miền nam việt nam từ 1960-1975:
Câu 34: những chuyển biến về nông nghiệp và công nghiệp việt nam trong những năm 1976-1985
Câu 35:những đặc điểm phát triển thương nghiệp và kinh tế đối ngoại Việt Nam từ 1976-1985:
Câu 36: những khó khăn hạn chế  và nguyên nhân về nền kinh tế Việt Nam từ 1976 đến 1985:
Câu 37: Những chuyển biến cơ bản của nền kinh tế Việt Nam trong những năm 1976-1985 ?
Câu 38.Nội dug phát triển nền kinh tế nhiều thành phâ vn trog thời kì đổi mới 1986 đến nay?
Câu 39: Đườg lối và chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở vn trog thời kì đổi mới
Câu 40: Những thành tựu cơ bản về kinh tế đối ngoại của VN trong thời kì đổi mới (1986 đến nay)?

 Đáp án đề cương học phần lịch sử kinh tế Việt Nam trong kho học liệu TMU

NHÓM CÂU HỎI 1:
Câu 1.Lịch sử kinh tế và Lịch sử kinh tế Việt Nam là gì? Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu Lịch sử kinh tế Việt Nam? 
-Lịch sử kinh tế : Là môn khoa học nghiên cứu sự phát triển của tư tưởng kinh tế được thể hiện qua các chính sách, cương lĩnh, điều luật, các tác phẩm, các học thuyết kinh tế,... của các giai các tầng lớp trong xã hội, trong các giai đoạn lịch sử khác nhau, nhằm vạch rõ quy luật phát sinh, phát triển và thay thế lẫn nhau của các tư tưởng kinh tế.
-Lịch sử kinh tế Việt Nam:là môn khoa học xã hội nghiên cứu những vấn đề của nền kinh tế VN từ thời nguyên thủy đến nay
-Cơ sở phương pháp luận : là pp duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử
Câu 2: Các phương pháp vụ thể sd trong nghiên cứu lịch sử kinh tế VN?
-Phương pháp nghiên cứu :
    + Phương pháp lịch sử và phương pháp logic:PP lịch sử là phương pháp nghiên cứu sự phát triển của kinh tế gắn với các sự kiện,hiện tượng kinh tế theo tiến trình thời gian và trong hoàn cảnh cụ thể.PP logic là pp nghiên cứu bỏ qua những hiện tượng kinh tế ngẫu nhiên ,đi vào bản chất của hiện tượng kinh tế,từ bỏ khái quát lý luận về tiến trình phát triển kinh tế.Thực tế nghiên cứu cho thấy ,mỗi pp đều có những ưu và nhược điểm khác nhau.Do đó trong nghiên cứu lịch sử kinh tế cần kết hợp chặt chẽ cả 2 pp để tránh thiên về mô tả và các sự kiện một cách tự nhiên chủ nghĩa ,hoặc thiên về khái quát lý luận và suy diễn chủ quan k coi trọng thực tế lịch sử.
    + Phương pháp phân kỳ lịch sử:Trong nghiên cứu lịch sử kinh tế phân chia quá trình phát triển kinh tế thành các thời kỳ và giai đoạn khác nhau.PP này nhằm làm rõ đặc trưng trong phát triển kinh tế của từng thời kỳ và giai đoạn cụ thể
    + Các pp khác : PP toán kinh tế,phân tích so sánh,thống kê ,xã hội học….
Câu 3. Đặc điểm của nền kte VN giai đoạn đồ đá cũ?
-Cách đây khoảng 30 vạn năm tại núi đọ Thanh Hóa ng nguyên thủy xuất hiện và sống theo bầy đàn
-Hái lượm là hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất để tồn tại và phát triển tạo tiền đề cho trồng trọt và chăn nuôi sau này ra đời và phát triển
-Họ đã pt chế tạo vật dụng thô sơ từ đá,tre, gỗ…thời gian kéo dài hàng chục vạn năm Kt-XH VN phát triển chậm nhưng vẫn theo xu hướng đi lên
Câu 4: Đặc điểm của nền kte VN giai đoạn đồ đá giữa?
-Cách ngày nay khoảng 1 vạn năm các thị tộc bộ lạc xuất hiện và sống ở những vùng lãnh thổ khác nhau(hang đá ,đồi núi,ven biển)
-Công cụ: có tiến bộ pt ghè đẽo mài,tìm và sử dụng lửa
-Hoạt động kinh tế:
   +hái lượm giữ vai trò chính: xuất hiện dấu hiệu trồng trọt
   +săn bắt các loại động vật trên cạn dưới nc (bổ sung thức ăn,tiền đề phát triển chăn nuôi).Săn bắt kém phát triển so với hái lượm và so với săn bắt trên thế giới. Giai đoạn đá giữa k kéo dài nhưng là tiền đề cho gđ đá mới.

Mua toàn bộ đáp án đề cương học phần Lịch sử kinh tế Việt Nam trong kho học liệu TMU tại đây

Comments