Đề cương học phần Nghiên cứu Marketing có đáp án và các học liệu TMU

Đề cương học phần Nghiên cứu Marketing có đáp án và các học liệu TMU

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN TẬP
HỌC PHẦN: NGHIÊN CỨU MARKETING

NHÓM CÂU HỎI 1:
Câu 1: Nêu khái niệm nghiên cứu mkt và vai trò của nc mkt?
Câu 2: Các loại hình tổ chức ncmkt?
Câu 3: Nêu các loại hình nc mkt? Cho ví dụ minh họa?
Câu 4: Nêu các nội dung nghiên cứu chủ yếu của nghiên cứu mkt ? cho ví dụ minh họa?( chém)
Câu 5: Nêu khái niệm một dự án nghiên cứu mkt?
Câu 6: Nêu các phương pháp sử dụng khi tiến hành bước “ xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu”? cho ví dụ minh họa?
Câu 7: Nêu yêu cầu “xác định mục tiêu nghiên cứu” trong kế hoạch nghiên cứu mkt?
Câu 8: Nêu khái niệm và đặc điểm của dữ liệu thứ cấp trong nghiên cứu mkt? Cho ví dụ minh họa?
Câu 9: Nêu các loại DL thứ cấp trong nghiên cứu mkt? Ví dụ?
Câu 10: Nêu khái niệm quan sát trong nghiên cứu mkt?
Câu 11: Nêu các phương pháp quan sát trong nghiên cứu mkt? Ví dụ minh họa?
Câu 12: Nêu khái niệm thử nghiệm trong nghiên cứu mkt?
Câu 13: Nêu các loại hình thử nghiệm trong nghiên cứu mkt? Ví dụ?
Câu 15: Nêu các phương pháp phỏng vấn thu thập dữ liệu sơ cấp trong nghiên cứu mkt? Ví dụ?
Câu 16: Khái niệm từng phương pháp phỏng vấn thu thập dữ liệu sơ cấp trong nghiên cứu Marketing. Ví dụ minh họa.
Câu 17: Khái niệm về mẫu và yêu cầu chọn mẫu trong nghiên cứu marketing?
Câu 18: Nêu các phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu Marketing, cho ví dụ?
Câu 19: Nêu các khái niệm sai số trong chọn mẫu nghiên cứu marketing? Nêu những nguyên nhân gây ra sai số. Cho ví dụ.
Câu 21: Nêu khái niệm và chức năng bảng câu hỏi trong nghiên cứu?
Câu 22: Nêu khái niệm thang đo trong nghiên cứu, cho VD minh họa.
Câu 23: Nêu các loại thang đo trong nghiên cứu, cho VD minh họa.
Câu 24: Nêu những yêu cầu khi thiết kế bảng câu hỏi nghiên cứu MKT.
Câu 25: Biên tập dữ liệu là gì? Nêu các đặc điểm của biên tập dữ liệu sơ bộ.
Câu 26: Nêu khái niệm mã hóa dữ liệu trong nghiên cứu marketing
Câu 27: Nêu các yêu cầu của bản báo cáo kết quả nghiên cứu MKT
NHÓM CÂU HỎI SỐ 2
Câu 28: Trình bày đặc điểm của các loại hình nghiên cứu mkt, ví dụ?
Câu 29: Trình bày các nội dung nghiên cứu của nghiên cứu marketing? Ví dụ?
Câu30: Trình bày khái quát các bước quy trình nghiên cứu marketing? Ví dụ?
Câu 31: trình bày cấu trúc nội dung cơ bản của dự án nghiên cứu mkt? ví dụ?
Câu 32: Phân định vấn đề quản trị marketing với vấn đề nghiên cứu marketing? Cho VD minh họa.
Câu 33: Trình bày các cách thức xác định giá trị của cuộc nghiên cứu marketing? Cho VD minh họa.
Câu 34: Trình bày các cách tiếp cận để xác định mục tiêu nghiên cứu marketing? Cho VD minh họa
Câu 35: Trình bày nội dung, quy trình thu thập dữ liệu thứ cấp? Cho ví dụ minh họa.
Câu 36: Trình bày các đặc điểm của dữ liệu thứ cấp? Cho VD minh họa
Câu 37: Trình bày đặc điểm của nguồn thu thập dữ liệu thứ cấp? Cho VD minh họa
Không tìm được tài liệu
Câu 38: Trình bày đặc điềm của các phương pháp quan sát trong nghiên cứu marketing? Cho ví dụ minh họa?
Câu 39: Trình bày đặc điểm của các phương pháp nghiên cứu thử nghiệm trong marketing? Cho ví dụ minh họa
Câu 40: Trình bày đặc điềm các phương pháp phỏng vấn thu thập dữ liệu sơ cấp trong nghiên cứu mar? Cho ví dụ minh họa?
Câu 41: Trình bày đặc điểm của các phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu mar? cho vd minh họa?
Câu 42: Trình bày quy trình chọn mẫu trong nghiên cứu marketing? Cho ví dụ minh họa?
Câu 43: Trình bày đặc điểm các dạng thang đo trong nghiên cứu marketing? Cho vd minh họa?
Câu 44: Trình bày cấu trúc của bảng câu hỏi? cho vd minh họa?
Câu 45: Trình bày đặc điểm các dạng câu hỏi trong nghiên cứu MKT. Cho ví dụ.
Câu 46. Trình bày những vướng mắc chủ yếu trong xây dựng bảng câu hỏi. Ví dụ.
Câu 47. Trình bày các bước thiết kế BCH. Ví dụ minh họa.
Câu 48: trình bày quy trình xử lý và phân tích dữ liệu trong nghiên cứu mkt? ví dụ?
Câu 49: trình bày mục đích của mã hoá dữ liệu và những khó khăn khi mã hoá dữ liệu? (không có dữ kiện, ae nào biết làm hộ nhé)

Đáp án đề cương học phần nghiên cứu marketing TMU 

NHÓM CÂU HỎI 1:
Câu 1: Nêu khái niệm nghiên cứu mkt và vai trò của nc mkt?
- Khái niệm: nghiên cứu mkt là quá trình thu thập, ghi chép và phân tích có hệ thống các dữ liệu để cung cấp thông tin dữ hữu ích cho việc ra quyết định mkt.
- Vai trò: nghiên cứu mkt đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược mkt nói chung và hình thành các quyết định mkt nói riêng của các doanh nghiệp, vai trò này được phản ánh trên một số phương diện sau:
+, Cung cấp thông tin giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro trong kinh doanh.
+, Cung cấp thông tin giúp doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội mới, thị trường mới.
+, Cung cấp thông tin cho việc hoạch định chiến lược và kế hoạch.
+, Phát triển, tìm kiếm các giải pháp cho vấn đề đã gây ra tình trạng kém hiệu quả.
Câu 2: Các loại hình tổ chức ncmkt?
- Công ty tự tổ chức nghiên cứu
 VD như: 1. Nielsen - Mỹ 
2. IMS Health - Mỹ
- Công ty đi thuê công ty nghiên cứu 
VD như:
+, sofret-fsa VN
+, MBL
+, Đất Việt
+, AC Nielsen
Câu 3: Nêu các loại hình nc mkt? Cho ví dụ minh họa?
Các loại hình tổ chức nc mkt: gồm 3 loại hình nghiên cứu
Nghiên cứu thăm dò: là loại hình nghiên cứu không được tổ chức một cách chính thức. loại hình này thường được thực hiện đầu tiên trong quá trình nghiên cứu.
- Nghiên cứu này thường được sử dụng trong các tình huống:
+, Phát hiện vấn đề
+, Làm rõ các thuật ngữ
+, Làm rõ các vấn đề và đặt ra các giả thiết
+, Xác lập các ưu tiên cho nghiên cứu
- Cách thức nghiên cứu thăm dò:
+, Tìm kiếm nguồn thông tin thứ cấp
+, Thu thập thông tin từ nhân vật am hiểu vấn đề
+, Khảo sát trường hợp điển hình
VD: - Tình hình sút giảm về doanh số bán của cửa hàng.
- Quy mô, tiềm năng của thị trường, các yếu tó ảnh hưởng đến sự tăng trưởng hay đình trệ của thị trường.
Nghiên cứu mô tả: là loại hình nghiên cứu giúp công ty hình dung và hiểu rõ đặc điểm của thị trường.
- Liên quan tới tương quan giữa các biến.
- Nghiên cứu mô tả phải xây dựng trước các câu hỏi (có thể nhờ nghiên cứu thăm dò trước).
- Nghiên cứu mô tả cần có kế hoạch chặt chẽ.
VD: Nghiên cứu sở thích của khách hàng về các loại sản phẩm về đồ uống của coca cola.
Nghiên cứu nhân quả : là loại hình nghiên cứu bằng cách khống chế nhiều yếu tố để xác định xem yếu tố nào đã gây ra vấn đề.
- Nghiên cứu nhân quả giúp xác định nguyên nhân hay biễn só nào đã làm cho biến số khác thay đổi.
- Cung cấp hiểu biết ở mức độ cao về các biến số nhưng việc thực hiện nó khá tốn kém.
- Kết quả nghiên cứu thực nghiệm không phải lúc nào cũng hoàn toàn chắc chắn.
VD: Nghiên cứu mối quan hệ giữa doanh thu và chi phí quảng cáo của cửa hàng bán mĩ phẩm,  sau khi cửa hàng thực hiện chương trình quảng cáo và huấn luyện nghiệp vụ bán cho nhân viên và thấy rằng doanh thu tăng lên, và số lượng khách hàng đến mua cũng nhiều hơn.

Mua toàn bộ đáp án đề cương học phần Nghiên cứu marketing trong kho học liệu TMU tại đây


Comments