Đề cương học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học có đáp án và các học liệu TMU

Đề cương học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học có đáp án và các học liệu TMU

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN TẬP
HỌC PHẦN: PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

I.CÂU HỎI NHÓM 1:
Câu 1: Phân biệt nghiên cứu quy nạp và diễn dịch?
Câu 2: Phân biệt phương pháp tiếp cận định lượng và định tính trong thiết kế NC
Câu 3: Mục đích của thiết kế nghiên cứu? Sự khác nhau giữa thiết kế nghiên cứu trong nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng?
Câu 4: Trình bày nội dung cơ bản của các bước trong tiến trình tư duy nghiên cứu khoa học?
Câu 5: Trình bày qui trình nhận dạng vấn đề nghiên cứu trong nghiên cứu khoa học. Lấy ví dụ minh họa?
Câu 6: Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa vấn đề nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu?
Câu 7: Phân tích mối quan hệ giữa mục tiêu nghiên cứu với câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu? Cho ví dụ minh họa?
Câu 8: Nghiên cứu khoa học là gì? Phân biệt nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng?
Câu 9: Trình bày các bước thực hiện cơ bản trong trình bày luận điểm khoa học?
Câu 10: trình bày phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu? Cho biết mỗi phương pháp phù hợp với loại hình nghiên cứu định tính hay định lượng?
Câu 12 :Hãy cho biết mục đích và vai trò của tổng quan lý thuyết trong nghiên cứu khoa học? Khái quát nội dung các bước trong qui trình tổng quan lý thuyết?
Câu 13 :Vấn đề nghiên cứu là gì? Để xác định được vấn đề nghiên cứu, người nghiên cứu cần làm gì?
Câu 14 :So sánh đặc điểm và phạm vi sử dụng của hai phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu ngẫu nhiên và chọn mẫu phi ngẫu nhiên
Câu 15 :Trình bày khái quát qui trình nghiên cứu định lượng ? Các trường hợp vận dụng nghiên cứu định lượng?
Câu 16 :Phân tích các đặc điểm của nghiên cứu định tính? Nêu các trường hợp vận dụng nghiên cứu định tính?
Câu 17 :Nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học là gì? Đặc trưng của phương pháp nghiên cứu khoa học?
Câu 19 :So sánh đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu trong nghiên cứu khoa  học
II.CÂU HỎI NHÓM 2
Câu 1.Trình bày cấu trúc của một khóa luận tốt nghiệp đại học?
Câu 2: Trình bày phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu? Cho biết mỗi phương pháp phù hợp với loại hình nghiên cứu định tính hay định lượng?
Câu 3: Hãy thống kê các lỗi cơ bản mà người soạn thảo bảng hỏi nên tránh? Cho ví dụ minh họa
Câu 4: Nêu một số điểm cần chú ý về hình thức trình bày một báo cáo khoa học?
Câu 5: Mô hình nghiên cứu là gì? Các đặc điểm của mô hình nghiên cứu?
Câu 6: Sự cần thiết của chọn mẫu trong nghiên cứu khoa học? So sánh chọn mẫu trong nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng? Cho ví dụ minh họa?
Câu 7: Hãy cho biết đặc điểm và ưu, nhược điểm của các phương pháp phỏng vấn trong nghiên cứu khoa học: Phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn gián tiếp
Câu 8: Phân tích đặc điểm của phương pháp nghiên cứu định tính? Trình bày một phương pháp sử dụng trong nghiên cứu định tính?
Câu 9: Phân tích đặc điểm của phương pháp nghiên cứu định lượng? Phân biệt phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên và phi ngẫu nhiên trong nghiên cứu định lượng?
Câu 11. Trình bày khái quát các công cụ thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định tính?
Câu 12. Trình bày các phương pháp tổ chức chọn mẫu ngẫu nhiên?
Câu 13. Nêu các PP thu thập dữ liệu sơ cấp? phân biệt dữ liệu sơ cấp và thứ cấp.
Câu 14. Trình bày các y/c cơ bản để thiết kế 1 bảng c/hỏi ? Ưu, nhược điểm của PP thu thập thông tin bằng câu hỏi.
Câu 15. Hãy trình bày đề cương một bài báo khoa học mà bạn dự kiến đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành? Cho ví dụ minh họa?
Câu 16. Phân biệt mục đích và mục tiêu nghiên cứu? Cho ví dụ minh họa?
Câu 17. Trình bày các công cụ sử dụng để thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định tính? Cho biết ưu nhược điểm của mỗi công cụ này?
Câu 18. So sánh đặc điểm và phạm vi sử dụng của hai phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu ngẫu nhiên và chọn mẫu phi ngẫu nhiên?
Câu 19.  Trình bày các bước xử lý dữ liệu trong nghiên cứu định tính?

Đáp án đề cương học phần phương pháp nghiên cứu khoa học

Câu 6: Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa vấn đề nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu?
* Giống nhau: Vấn đề NC, câu hỏi NC, giả thuyết NC đều có nội dung cụ thể. Đều hướng tới và phục vụ cho việc giải quyết đề tài nghiên cứu, giúp cho nhà NC tìm được hướng đi để thực hiện bài nghiên cứu.
* Khác nhau: 
-Vđề NC
+ Là vấn đề phát sinh và cần NC để tìm hướng giải quyết
+Trả lời cho câu hỏi: Nghiên cứu cái gì?Để làm gì?
- Mục tiêu NC:
+Là thực hiện 1 hoạt động nào đó mà mà người NC sẽ hoàn thành theo kế hoạch
+Trả lời cho câu hỏi; Đang làm cái gì, tìm hiểu về cái gì, nghiên cứu giúp giải quyết điều gì.
-Câu hỏi NC: là một phát biểu mang tính bất định về 1 vấn đề, vì mang tính bất định nên nhà KH phải tìm hiểu những yếu tố nào dẫn tới sự bất định.
- Giả thuyết NC:
+Là kết luận sơ bộ , là kết luận giả định của nghiên cứu
+Trả lời cho câu hỏi: giả thuyết có thể thực hiện hay ko,các biến số hay yếu tố nào cần đc NC, pp thử nghiệm nào đc sd trong NC, các chỉ tiêu nào cần đc đo lường thử nghiệm trong suốt quá trình NC, pp xử lý số liệu nào đc dùng để bác bỏ hay chấp nhận giả thuyết.
Câu 7: Phân tích mối quan hệ giữa mục tiêu nghiên cứu với câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu? Cho ví dụ minh họa?
* Mqh giữa mục tiêu, câu hỏi và giả thuyết NC: 3 yếu tố này có mqh mật thiết vs nhau.
-Mục tiêu NC là thực hiện điều gì hoặc hoạt động nào đó cụ thế, rõ ràng mà người NC sẽ hoàn thành theo kế hoạch đã đặt ra trong NC. Việc đưa ra và nắm rõ mục tiêu NC sẽ giúp nhà NC ko bị mơ hồ về cái mà mình đag làm, để từ đó có các dẫn dắt định hướng để hoàn thành mục tiêu đó. Khi có đc mtieu rõ ràng sẽ định hướng cho các bước sau đó là xđ: Câu hỏi NC, đối tượng NC và phạm vi NC cho phù hợp
-Giả thuyết NC xuất phát từ câu hỏi NC. Một  câu hỏi NC tốt sẽ dẫn đến giả thiết khoa học hay. Có thể hiểu, giả thuyết là câu trả lời sơ bộ , cần CM, vào câu hỏi Nc của đề tài.
* Ví dụ: Một đề tài NC về đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tiêu thụ hàng hóa của DNTM X. Như vậy:
-Mục tiêu NC  ở đây cần làm rõ quá trình tiêu thụ hàng hóa của DNTM  X chịu sự ảnh hưởng bởi những yếu tố nào?
-Câu hỏi NC: Những yếu tố nào a,hưởng đến quá trình tiêu thụ hàng hóa của DNTM X
-Giả thuyết NC: Các yếu tố có tác động đến quá trình tiêu thụ hàng hóa của DNTM X gồm: giá cả hàng hóa, chất lượng hàng hóa và bao gói, mặt hàng và chính sách mặt hàng kinh doanh, dịch vụ trong và sau bán, mạng lưới phân phối của doanh nghiệp, vị trí điểm bán, quảng cáo.
Câu 8: Nghiên cứu khoa học là gì? Phân biệt nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng?
* Khái niệm NCKH: NCKH là 1 hoạt động tìm, kiếm phát hiện, xem xét, điều tra, hoặc thử nghiệm những kiến thức mới, lý thuyết mới.... về tự nhiên và xã hội.
*KN pp NCKH: là quá trình đc sử dụng để thu thập thông tin và dữ liệu phục vụ cho các quyết định NC. Các pp NC có thể bao gồm nghiên cứu lý thuyết , phỏng vấn, khảo sát, và các NC kĩ thuật khác và có thể bao gồm cả thông tin hiện tại và quá khứ

Comments