Đề cương học phần Hoạch định nguồn nhân lực có đáp án và các tài liệu TMU

Đề cương học phần Hoạch định nguồn nhân lực có đáp án và các tài liệu TMU

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN TẬP
HỌC PHẦN: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC

NHÓM CÂU HỎI 1:
Câu 1: hoạch định nguồn nhân lực là gì? Lấy ví dụ minh họa?
Câu 2: trình bày vai trò của hoạch định nguồn nhân lực theo góc độ tổng quá và góc độ tập thể? Lấy ví dụ minh họa?
Câu 3: trình bày khái niệm, vai trò, chức năng của HTTT nguồn nhân lực? lấy ví dụ minh họa?
Câu 4:  phân tích các loại thông tin nguồn nhân lực (chiến lược, chiến thuật, điều hành) và cấu chức hệ thống thông tin nguồn nhân lực và lấy ví dụ minh họa?
Câu 5: tại sao cần phân tích một trường bên ngoài trong hoạch định nguồn nhân lực và lấy ví dụ minh họa?
Câu 6: phân tích các yếu tố điều kiên kinh tế, dân số và lực lượng lao động, vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên, quy định pháp luật, thị trường lao động, điều kiên văn hóa, hệ thống giáo dục và đào tạo, điều kiện kỹ thuật khoa học công nghệ. Lây ví dụ minh họa từng yếu tố?
Câu 7: phân tích các yếu tố môi trường ngàng trong hoạch định nguồn nhân lực và nếu ví dụ minh họa?
Câu 8: tại sao cần phân tích môi trường bên trong hoạch định nhân lực và lấy ví dụ minh họa?
Câu 9: phân tích yếu tố chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp/ hiện trạng nguồn nhân lực/ văn hóa doanh nghiệp/ trình độ công nghệ của doanh nghiệp/ nhà quản trị trong hoạch định nguồn nhân lực/ lấy ví dụ minh họa về từng yếu tố?
Câu 10: trình bày các căn cứ để dự báo nhu cầu nhân lực? lấy ví dụ minh họa về từng căn cứ (mục tiêu và chiến lược hoạt động của doanh nghiệp/cơ cấu chủng loại sản phẩm, dịch vụ mà tổ chức sẽ cung cấp cho thị trường và xã hội/ sự thay đổi năng suất lao động/ đối thủ cạnh tranh/ tình hình kinh tế- xã hội/ khả năng tài chính của doanh nghiệp)
Câu 11: trình bày các loại cầu nhân lực? lấy ví dụ minh họa.
Câu 12: trình bày nội dung dự báo cung ứng nhân lực nội bộ/cung nhân lực thị trường? lấy ví dụ minh họa?
Câu 13: trình bày các trạng thái dư thừa/ thiếu hụt nhân lực trong phân tích tương quan cung càu nhân lực? lấy ví dụ minh họa?
Câu 14: trình bày nội dung của chính sách nhân lực? lấy ví dụ về một chính sách nhân lực cụ thể?
Câu 15: trình bày nội dung của chính sách tuyển dụng nhân lực/ chinh sách đãi ngộ nhân lực/ chinh sách đào tạo nhân lực/ chính sách phát triển nhân lực/ lấy ví dụ minh họa?
Câu 16: trình bày nội dung của kế hoạch nhân lực/ dự trù ngân sách? Lấy ví dụ về một kế hoạch nhân lực tổng thể?
Câu 17: trình bày nội dung xác định mục tiêu nhăn lực tổng thể trong xây dựng kế hoạch nhân lực? lấy ví dụ minh họa?
NHÓM CÂU HỎI 2:
Câu 1: phân tích 1 trong các nguyên tắc hoạch định nhân lực? liên hệ thực tiễn?
Câu 2: trình bày các yêu cầu hoạch định nhân lực. liên hệ thực tiễn về yêu cầu sáng tạo/ chủ động/năng động/nhất quán/ chính xác trong hoạch định nguồn nhân lực?
Câu 3: nêu các nội dung của hoạch định nguồn nhân lực? giải thích tại sao nói: “hoạch định nguồn nhân lực là tiền đề cho phát triển nhân lực cấp cao”.” Hoạch định nguồn nhân lực giúp tiết kiệm chi phí sử dụng nguồn nhân lực bởi tính chủ đông”.” hoạch định nguồn nhân lực có vị trí trung tâm trong quản trị nhân lực”.” hoạch định nguồn nhân lực là nền tảng cho việc tao động lực, kích thích nhân lực trong doanh nghiệp”.
Câu 4: trình bày kỹ thuật phân tích các yếu tố bên ngoài EFE/ yếu tố môi trường bên trong IEF/ lấy ví dụ minh họa?
Câu 5: trình bày mục tiêu chiến lược nguồn nhân lực trong các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp hoặc theo các loại chiến lược cạnh tranh doanh nghiệp? liên hệ thực tiễn?
Câu 6: trình bày các tiêu chí, phương pháp đánh giá các phương án chiến lược nguồn nhân lực? liên hệ thực tiễn? liên hệ thực tiễn về phương pháp thang điểm/ phương pháp chuyên gia/ phương pháp delphi?
Câu 7: trình bày phương pháp dự báo nhu cầu nhân lực theo lượng lao động hao phí/tính theo cầu nhân lực của từng đơn vị/tính theo năng suất lao động/ dự báo nhu cầu nhân lực theo tiêu chuẩn định biên/ phương pháp ước lượng trung bình trong dự báo nhu cầu nhân lực? lấy ví dụ minh họa?
Câu 8: nêu các kỹ năng dư báo khả năng cung ứng nguồn nhân lực? phân tích và lấy ví dụ minh họa phương pháp điều tra xã hội học/ phương pháp chuyên gia/phương pháp thống kê/ phân tích trong dự báo khả năng cung ứng nguồn nhân lực?
Câu 9: khi phân tích cho thấy mức cung nhân lục nhỏ hơn dự báo nhu cầu nhân lực thì những biện pháp cần thiết thực hiện trong dài hạn/ trung hạn/ngắn hạn là gì? Liên hệ thực tiễn?
Câu 10: khi phân tích cho thấy dự báo mực cung ứng nhân lực lớn hơn dự báo nhân lực thì những biện pháp cần thiết phải thực hiện trong dài hạn/ trung hạn/ ngắn hạn là gì? Liên hệ thực tiễn?
Câu 11: khi phân tích cho thấy dự báo mức cung nhân lực tương ứng dự báo nhu cầu nhân lực thì những biện pháp cần thực hiện là gì? liên hệ thực tiễn?
Câu 12: trình bày các yếu cầu đối với xây dựng chính sách nhân lực? liên hệ thực tiễn?
Câu 13: trình bày các yêu cầu đối với xây dựng chính sách nhân lực? phân tích và liên hệ thực tiễn các căn cứ/ những quy định của nhà nước/văn hóa doanh nghiệp/quan điểm nhà quản trị/chiến lược nguồn nhân lực/kế hoạch kinh doanh/thị trường lao động?

Đáp án ngân hàng câu hỏi đề cương học phần hoạch định nguồn nhân lực TMU

NHÓM CÂU HỎI 1:
Chương 1:
Câu 1: hoạch định nguồn nhân lực là gì? Lấy ví dụ minh họa?
hoạch định nguồn nhân lực là quá trình tư duy nhằm thiết lập nên chiến lược nguồn nhân lực, đưa ra chính sách và các kế hoạch hoạt động đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp trên cơ sở các thông tin cơ bản từ việc phân tích môi trường quản trị nhân lực và dự báo cung - cầu nhân lực.
Ví dụ minh họa: công ty kinh doanh tổng hợp Hải Nam hiên tại đang có 10 cửa hàng. Và có mực tiêu mở thêm 5 cửa hàng mới trong 1 năm tới. Ban lãnh đão đã đưa ra kế hoạch lựa chọn 20 nhân viên ở 10 cửa hành nói trên đưa đi đạo tạo và tuyển dụng thêm 20 nhân viên.
Câu 2: trình bày vai trò của hoạch định nguồn nhân lực theo góc độ tổng quá và góc độ tập thể? Lấy ví dụ minh họa?
Vài trò của hoạch định nhân lực:
+, ở góc độ tổng quát: hoạch định nhân lực có vị trí trung tâm trong quản trị nhân lực. 
là cơ sở điều hòa các hoạt động quản trị nhân lực khác. 
là cơ sở cho tổ chức bộ máy và tổ chức hoạt động quản trị nhân lực.
là nền tảng cho việc tạo động lực, kích thích nhân lực doanh nghiệp phát huy và thỏa mãn động cơ thúc đẩy cá nhân.
là căn cứ quan trọng để đánh giá, kiểm soát việc tạo ra, duy trì và sử dụng hiệu quả nguồn lực con người trong doanh nghiệp.
Ví dụ: tại ở fpt thì hoạch định nhân lực có vai trò rất quan trọng. nó là nơi đưa ra các chính sách tuyển dụng để đảm bảo đủ lực lượng lao động cho công ty trong quá trình hoạt động. là nơi thực hiện các chính sách đào tạo, đãi ngỗ, trả lương cho nhân viên công ty để giúp nhân viên có thể yên tâm làm việc là giúp công ty có thể hoạt động ổn định   
+, ở góc độ cụ thể, hoạch định nhân lực mạng lại những lợi ích sau:
Nhà quản trị có quan điểm đúng đắn về phương diện nguồn nhân lực trong các quyết định kinh doanh.
Tiết kiệm chi phí sử dụng nguồn nhân lực bởi tính chủ động 
Có nhiều thơi gian tìm kiếm nhân tài
Là tiền để cho việc phát triển nhân lực cao cấp
Có ảnh hưởng kết qua, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 
Ví dụ: trong công ty kinh doanh tổng hợp Hải Nam trong 100 người làm việc tại các của hàng. Ban lãnh đạo công ty đã chọn ra 20 người đưa đi đào tạo kĩ năng để năng cao nhân lực công ty. Sau khi được đào tạo năng suất làm việc của họ được năng cao.
Câu 3: trình bày khái niệm, vai trò, chức năng của HTTT nguồn nhân lực? lấy ví dụ minh họa?
Khái niệm: Hệ thống thông tin nguồn nhân lực là bộ cơ sở dữ liệu về các thông tin liên quan đến nguồn nhân lực của doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản trị nhân lực trong doanh nghiệp.
Vai trò: 
+, cung cấp thông tin cho các nhà quản trị ra quyết định quản trị kinh doanh: xây dựng chiến lược kinh doanh, chính sách kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, kế hoách sản xuất….
+, cung cấp dữ liệu cho quán trình ra quyết định quản trị nhân lực: hoạch định nhân lực, phân tích công việc, tuyển dụng nhân lực, đào tạo và phát triển nhân lực, đánh giá nhân lực, trả công nhân lực.
Các chức năng:
+ chức năng dự trữ: có 2 hình thức lưu trữ phổ biến là lưu trữ bằng giấy tờ và lưu trữ trên máy tính hoặc lưu trên mạng internet. Đây là chức năng nền tảng cho việc thực hiện các chức năng khác.
+ chức năng tìm kiếm: việc thực hiện tìm kiếm trả ra kiết quả là một trong những công tác biến dữ liệu thành thông tin phục vụ cho các hoạt động quản trị nhân lực trong doanh nhiệp. 
+, chức năng thống kê tổng hợp: việc lưu dữ liệu đầy đủ trên nền tảng thiết kế liên kết với nhau sẽ cho phép hệ thống thực hiện các thống kê phức tạp theo tập các tiêu chí mềm dẻo khác: 
+, chức năng trợ lý: hệ thống đóng vai trog như một người trợ lý của cán bộ nhân sự với các công việc khác nhau.
Ví dụ minh họa:  tìm kiếm các thông tin nhân lực trong kho dữ liệu của công ty, để đưa ra các quyết định quản trị nhân lực.

Nhận trọng bộ đáp án ngân hàn đề cương học phần hoạch định nguồn nhân lực TMU

Comments