Tiền là gì? Tiền nhiều để làm gì? Tổng quan về tiền tệ

Tổng quan về tiền tệ

Tiền là gì? Tiền nhiều để làm gì? Tổng quan về tiền tệ
Tiền là gì? Tiền nhiều để làm gì? Tổng quan về tiền tệ

Tiền là gì?

Tiền là vật ngang giá chung để trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Tiền được mọi người chấp nhận sử dụng, do Nhà nước phát hành và bảo đảm giá trị bởi các tài sản khác như vàng, kim loại quý, trái phiếu, ngoại tệ.

Theo Mác: Tiền là một loại hàng hóa đặc biết được sử dụng làm vật ngang giá chung đo lường và biểu thị giá trị của mọi hàng hóa khác và được thực hiện trao đổi giưã chúng. 
Tại sao Mác lại gọi tiền là hàng hóa: vì tiền có giá trị và có giá trị sử dụng. Tiền là hàng hóa Đặc biệt ở chỗ có giá trị sử dụng đặc biệt (không rút ra khỏi lưu thông)

Theo quan điểm hiện đại: Tiền là bất cứ một phương tiện nào được xã hội chấp nhận làm phương tiện trao đổi với mọi hàng hóa dịch vụ và các khoản thanh toán khác trong nền kinh tế

Quá trình ra đời của tiền thông qua các hình thái giá trị:

Các hình thái của tiền:

  • Hình thái giá trị giản đơn (ngẫu nhiên): Hàng đổi hàng Xuất hiện trong nguyên thủy
  • Hình thái giá trị toàn bộ hay mở rộng: Hàng đổi hàng (tham gia trao đổi nhiều hàng hóa)
  • Hình thái giá trị chung: Đã xuất hiện vật ngang giá chung trong trao đổi nhưng chưa phải là duy nhất
  • Hình thái tiền tệ: Vật ngang giá chung trong trao đổi nhưng là vật ngang giá chung duy nhất

Sự phát triển các hình thái của tiền tệ

1. Hóa tệ là hình thái đầu tiên của tiền hàng hóa làm tiền tệ

  • Hóa tệ không kim loại
Ưu điểm: 
Dễ kiếm dễ tìm
Bất lợi của hóa tệ không kim loại: 
cồng kềnh khó vận chuyển
dễ hư hỏng khó bảo quản
Chỉ được công nhận ở từng khu vực từng địa phương
Khó phân chia hay gộp lại
Tính chất không đồng nhất
  • Hóa tệ kim loại (Kim tệ)
Ưu điểm: 
Dễ vận chuyển
Dễ baỏ quản
Dễ phân chia hay gộp lại
Nhược điểm:
Thiếu phương tiện để thanh toán
Lãng phí của cải xã hội

2. Tín tệ

Tín tệ kim loại: là tiền kim loại thuộc hình thái kim tệ 
Sự khác biệt giữa tín tệ kim loại và kim tệ: 

3. Tiền giấy: 

Tiền giấy khả hoán: là 1 mảnh giấy được in thành tiền đẻ lưu hành, thay thế cho tiền bằng vàng hay tiền bằng bạc mà nguyời ta ký gửi ở ngân hàng, người có mảnh giấy này có thể đến ngân hàng đổi lấy một lượng vàng hay bạc tương đươncg với giá trị ghi trên tờ giấy vào bất cứ lúc nào mà họ cần

Tiền giấy bất khả hoán: là 1 loại tiền giấy bắt buộclưu hành và sử dụng, không thể mang đến ngân hàng đổi vàng hay bạc (là tiền mặt của các quốc gia hiện nay)

4. Bút tệ: (tiền ghi sổ) chỉ tạo ra khi phát tín dụng và tạo tài khoản tại ngân hàng, Không có hình thái cụ thể, chỉ là con số thể hiện ở tài khoản ngân hàng. Bút tệ cũng có những tính chất như tiền giấy nhưng qua cong cụ thanh toán của ngân hàng
Ưu điểm của bút tệ trong thanh toán: 
An toàn, chuyển đỏi dễ dàng,..
Nhược điểm:
Mất phí, phụ thuộc vào công nghệ

5. Tiền điện tử: Tiền điện tử là 1 hệ thống máy tính điện tử nốimạng với hệ thống ngân hàng trung gian và một kho chứa tiền mặt cũng như hệ thống thanh toán phục vụ cho việc thanh toán, chi trả của các chủ thể trong xã hội. Tiền điện tử tồn tại và được sử dụng thông qua các công cụ là các loại thẻ thanh toán như: thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ

Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, tiền tồn tại dưới những hình thái nào?

Các chức năng của tiền:
Chức năng thước đo giá trị (đơn vị đánh giá) (thực hiện khi nào, điều kiện gì, ý nghĩa)
Chức năng phương tiện trao đổi
Chức năng phương tiện cất trữ giá trị (nơi chứa giá trị)
Vai trò của tiền:
Tiền alf phương tiện để mở rộng, phát triển 

Tiền nhiều để làm gì?

Tiền nhiều để vận dụng các chức năng của tiền trong hoạt động kinh doanh và trong đời sống
Bình luận về những vai trò của tiền trong đời sống kinh tế xã hội

Comments