Bản chất của đầu tư và nguồn vốn đầu tư

 Phân tích và quản lý nhà nước về đầu tư

1.1.1. Bản chất của đầu tư và nguốn vốn đầu tư

a, Bản chất của đầu tư là quá trình sử dụng phối hợp các nguồn lực trong một khoảng thời gian xác định nhằm dạt được kết quả hoặc một tập hợp các mục tiêu xác định trong điều kiện kinh tế xã hội nhất định

Nguồn lực phải hy sinh:

 • Tiền
 • Tài nguyên thiên nhiên
 • Sức lao động
 • Trí tuệ

Những kết quả đạt được:

 • Tăng thêm về mặt giá trị các tài sản chính
 • Tăng thêm năng lực sản xuất
 • Tăng thêm năng lực phục vụ của tài sản vật chất
 • Tăng thêm tài sản trí tuệ
 • Tăng thêm nguồn nhân lực
=> Có đủ các điều kiện làm việc với NSLĐ cao hơn trong nền SX XH

 • Những kết quả trực tiếp
 • Những kết quả gián tiếp
 • Lợi ích do kết quả đầu tư mang lại: Lợi ích trực tiếp cho chủ đầu tư/ Lợi ích gián tiếp cho toàn bộ nền KT và XH

Phân loại đầu tư

a, Theo bản chất của các đối tượng đầu tư

Đầu tư cho các đối tượng vật chất

 • Đầu tư tài sản vật chất
 • Đầu tư tài sản thực (Nhà xưởng, máy móc, thiết bị,..)

Đầu tư cho các tài sản tài chính

 • Cổ phiếu
 • Trái phiếu

Đầu tư cho các đối tượng phí vật chất

 • Đầu tư tài sản trí tuệ và nguồn nhân lực (Đào tạo, NCKH, Y tế,...)
b, Theo tính chất và quy mô
 • Đầu tư theo dự án quan trọng quốc gia
 • Đầu tư theo dự án nhóm A, B, C
c, Theo lĩnh vực hoạt động của các kết quả đầu tư
 • Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
 • Đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật
 • Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng (Kỹ thuật và xã hội)
d, Theo đặc điểm hoạt động của các kết quả đầu tư
Đầu tư cơ bản nhằm tái sản xuất các TSCĐ
Đầu tư vận hành
e,
f, Theo thời gian thực hiện và phát huy tác dụng của các kết qả đầu tư
Đầu tư ngắn hạn
Đầu tư dài hạn
g, Theo quan hẹ quản lý của chủ đầu tư
Đầu tư trực tiếp
Đầu tư gián tiếp ( Đầu tư dịch chuyển và đầu tư phát triển)
h, Theo nguồn vốn trên phạm vi quốc gia
Đầu tư bằng nguồn vốn trong nước
Dầu tư bằng nguồn vốn nước ngoài
i, Theo vũng lãnh thổ
Đầu tư phát triển các vùng lãnh thổ
Đầu tư phát triển các vùng kinh tế trọng điểm
Đầu tư phát triển khu vực thành thị
Đầu tư phát triển khu vực nông thôn
=> Ý nghĩa thực tiễn của các cách phân loại đầu tư?

b, Nguồn vốn đầu tư
Đầu tư bằng nguồn vốn trong nước:
Nguồn vốn tích lỹ của ngân sách
Nguồn vốn tích lũy của doanh nghiệp
Tiền tiết kiệm của dân cư

1.1.3
a, Đặc điểm của đầu tư quốc tế
Khái niệm: Đầu tư quốc tế là việc các nhà đầu tư của một nước...
Đặc điểm:
 • Tính ưu đãi
 • Tính ràng buộc
 • Có khả năng gây ra gánh nặng cho nước tiếp nhận
 • Mục đích của nhà đầu tư

Comments