Môi trường đầu tư là gì? Phân tích môi trường đầu tư

 2.2. Phân tích môi trường ĐT & cải thiện môi trường ĐT 

2.2.2. Phân tích các yếu tố của môi trường ĐT

Khái niệm môi trường đầu tư: 

- Phản ánh những nhân tố đặc trưng của địa điểm, từ đó tạo thành các cơ hội và động lực cho DN đầu tư hiệu quả, tạo việc làm và phát triển

- Là hệ thống các yếu tố đặc thù của quốc gia đang định hình ra những cơ hội để các DN đầu tư có hiệu quả

- Là tổng hợp các yếu tố (ĐK về pháp luật, kinh tế, chính trị, văn hóa, XH, các yếu tố về cơ sở hạ tầng, năng lực thị trường và các thế lực của một quốc gia) có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư tại một quốc gia

- Là tập hợp các yếu tố tác động tới các cơ hội, các ưu đãi, các lợi ích của các DN khi đầu tư mới, mở rộng SX KD, có tác động chi phối HĐ đầu tư thông qua chi phí, rủi ro và cạnh tranh 
- Là tổng thể các yếu tố, điều kiện và chính sách của nước tiếp nhận đầu tư chi phối đến HĐ đầu tư nước ngoài
=> Là tổng hòa các yếu tố của quốc gia, địa phương có ảnh hưởng tới HĐ đầu tư và phát triển kinh tế

Comments