Đề cương học phần Hành vi tổ chức có đáp án TMU

Đề cương học phần Hành vi tổ chức có đáp án Đại học Thương Mại

Ngân hàng câu hỏi đề cương ôn tập có đáp án học phần hành vi tổ chức TMU
Ngân hàng câu hỏi đề cương ôn tập có đáp án học phần hành vi tổ chức TMU
NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI
HỌC PHẦN HÀNH VI TỔ CHỨC

NHÓM CÂU HỎI 1
1. Nêu khái niệm hành vi tổ chức? Phân tích sự ảnh hưởng của các xu thế nổi bật trên thị trường thế giới đến hành vi của người lao động trong các tổ chức? Liên hệ thực tiễn sự ảnh hưởng của các xu thế này đến hoạt động quản lý nhân sự của một tổ chức ở Việt Nam mà bạn biết?
2. Khái niệm hành vi tổ chức và nêu các đặc điểm cá nhân ảnh hưởng đến hành vi tổ chức? Phân tích những đặc tính tiểu sử ảnh hưởng đến hành vi tổ chức? Liên hệ thực tiễn những đặc tính tiểu sử trên ảnh hưởng đến người lao động như thế nào trong một tổ chức mà anh/ chị biết?
3. Khái niệm hành vi tổ chức? Trình bày các chức năng của hành vi tổ chức? Liên hệ thực tế vận dụng chức năng kiểm soát đối với hành vi xung đột của 1 tổ chức doanh nghiệp mà bạn biết?
5. Vẽ sơ đồ quá trình nhận thức? Trình bày thuyết quy kết (suy diễn)? Liên hệ thực tiễn sự ảnh hưởng của học thuyết này trong công tác tuyển chọn và quản lý nhân sự của giới quản lý của một tổ chức mà anh/chị biết?
6. Khái niệm và mô hình quá trình nhận thức? Trình bày 2 quan điểm “quan điểm cổ điển về việc ra quyết định” và “ quan điểm hành vi về việc ra quyết định”? Nhận định người lao động hiện nay đang theo quan điểm nào? Vì sao? Cho ví dụ minh họa
8. Khái niệm và nêu các học thuyết Học tập? Trình bày học thuyết “Thuyết điều kiện hoạt động? Liên hệ thực tiễn việc ứng dụng học thuyết này trong quản ly nhân sự ở một tổ chức cụ thể ở Việt Nam
9. Khái niệm và cơ sở của thái độ? Trình bày phân loại thái độ? Liên hệ thực tiễn các loại thái độ của người lao động Việt Nam trong một tổ chức mà bạn biết?
10. Khái niệm tính cách và nêu các cách phân loại tính cách? Trình bày phân loại tính cách theo mức độ tự chủ? Hãy nhận định về các loại tính cách nổi bật của người lao động Việt Nam hiện nay và cho biết nó đã ảnh hưởng như thế nào đến việc thực hiện nhiệm vụ của NLĐVN?
11. Khái niệm tính cách và nêu các cách phân loại tính cách? Trình bày phân loại tính cách theo đặc tính của hệ thần kinh? Liên hệ thực tiễn loại tính cách nổi bật theo các cách phân loại trên của người lao động Việt Nam trong một tổ chức mà bạn biết?
12. Khái niệm giá trị và nguồn gốc của giá trị? Trình bày phân loại giá trị theo G.Allport và Grave? Theo bạn người lãnh đạo kinh doanh Việt nam hiện nay đang theo hệ thống giá trị nào? Tại sao?
13. Khái niệm động viên? Trình bày thuyết động viên “thuyết mong đợi và thuyết về sự công bằng”? Liên hệ thực tiễn hoạt động động viên người lao động của một tổ chức từ 2 học thuyết trên?
14. Kể tên các học thuyết động viên? Trình bày học thuyết 2 nhân tố của F. Herberg và Thuyết của David Mc Cleland? Liên hệ thực tiễn vận dụng 2 học thuyết này trong động viên người lao động ở một tổ chức Việt Nam mà bạn biết?
15. Khái niệm sự thỏa mãn đối với công việc? Phân tích các yếu tố xác định sự thỏa mãn đối với công việc? Liên hệ thực tiễn sự thỏa mãn và những cách thức để nâng cao sự thỏa mãn đối với công việc của người lao động của một tổ chức mà bạn biết?
16. Khái niệm nhóm? Trình bày thành tố “những vai trò” của cấu trúc nhóm? Hãy cho biết người lao động Việt Nam hiện nay trong các doanh nghiệp đã hiểu và thực hiện vai trò của mình như thế nào?
17. Khái niệm nhóm và nêu các cách phân loại nhóm trong tổ chức? Trình bày thành tố “chuẩn mực”? Minh họa thực tế “chuẩn mực” của một nhóm và ảnh hưởng của nó đến hành vi người lao động ở một tổ chức mà anh/ chị biết?
18. Nêu khái niệm nhóm và các hành vi cơ bản của nhóm? Phân tích hành vi “hình thành liên minh”? Minh họa thực tế hành vi nhóm “hình thành liên minh” trong các doanh nghiệp Việt nam hiện nay?
19. Khái niệm nhóm và nguyên nhân gia nhập nhóm? Trình bày các giai đoạn phát triển của nhóm? Liên hệ thực tiễn sự tác động của nhóm đến hành vi người lao động ở một tổ chức cụ thể ở Việt Nam?
20. Các loại hành vi nhóm trong tổ chức? Trình bày hành vi xung đột trong tổ chức? Liên hệ thực tế vận dụng chức năng kiểm soát đối với hành vi xung đột tại một tổ chức doanh nghiệp mà bạn biết?
21. Các loại hành vi nhóm? Trình bày hành vi cạnh tranh trong tổ chức doanh nghiệp? Liên hệ thực tế vận dụng chức năng dự đoán đối với hành vi xung đột tại một tổ chức doanh nghiệp mà bạn biết?
22. Khái niệm xung đột? Trình bày chiến lược “khuyêch tán” và “chiến lược kiên trì giải quyết”? Hãy đánh giá hiệu quả chiến lược giải quyết xung đột giữa người lao động và ban quản lý trong một tình huống cụ thể của một tổ chức cụ thể?
23. Nêu các loại chiến lược giải quyết xung đột? Phân tích “chiến lược né tránh và chiến lược can thiệp bằng quyền lực” Hãy đánh giá hiệu quả chiến lược giải quyết xung đột giữa người lao động và ban quản lý trong một tình huống cụ thể của một tổ chức cụ thể?

II. NHÓM CÂU HỎI 2
1. Khái niệm văn hóa tổ chức? Trình bày nội dung “duy trì văn hóa” của tổ chức? Liên hệ thực tiễn công tác duy trì văn hóa của một tổ chức ở Việt Nam mà bạn biết?
2. Khái niệm văn hóa tổ chức? Trình bày những đặc tính của văn hóa tổ chức? Liên hệ thực tiễn các đặc tính trên của văn hóa của một tổ chức mà bạn biết?
3. Phân tích những áp lực đối với sự thay đổi của tổ chức? Liên hệ thực tiễn sự tác động của những áp lực trên dẫn đến sự thay đổi của một cá nhân/ hoặc/ một tổ chức ở Việt Nam mà bạn biết trong giai đoạn hiện nay?
4. Khái niệm nhóm? Phân tích sự ảnh hưởng của các biến ngẫu nhiên đến hành vi nhóm? Liên hệ thực tiễn việc vận dụng những biến ngẫu nhiên này trong hoạt động quản lý nhân lực của một nhóm mà bạn biết?
5. Nêu các hành vi nhóm cơ bản? Phân tích sự tác động của hành vi cạnh tranh và hợp tác đến hành vi tổ chức? Liên hệ thực tiễn sự tác động của các hành vi nhóm trên với hoạt động của một nhóm mà bạn biết?
6. Nêu các hành vi nhóm cơ bản? Trình bày hành vi vị tha? Liên hệ thực tiễn việc thực hiện hành vi này của người lao động Việt Nam trong các tổ chức hiện nay?
7. Khái niệm xung đột? Trình bày các loại xung đột trong tổ chức? Liên hệ thực tiễn những loại xung đột và cách thức giải quyết những xung đột đó ở một tổ chức mà bạn biết?
8. Khái niệm động viên? Trình bày học thuyết động viên: thuyết X và Y, thuyết cấp bậc nhu cầu của A. Maslow? Liên hệ thực tiễn hoạt động động viên người lao động của một tổ chức từ 2 học thuyết trên?
9. Khái niệm sự thỏa mãn đối với công việc? Phân tích các yếu tố xác định sự thỏa mãn đối với công việc? Liên hệ thực tiễn những cách thức để nâng cao sự thỏa mãn đối với công việc của người lao động của một tổ chức mà bạn biết?
10. Nêu khái niệm của tổ chức? Phân tích các loại thay đổi của tổ chức? Liên hệ thực tiễn sự thay đổi của một tổ chức mà bạn biết?
11. Phân tích các phương pháp vượt qua những kháng cự của thay đổi? Liên hệ thực tiễn phương pháp vượt qua những kháng cự đối với sự thay đổi của một tổ chức mà anh/chị biết?
12. Phân tích áp lực kháng cự sự thay đổi của tổ chức? Liên hệ thực tiễn sự tác động của những kháng cự cá nhân người lao động Việt Nam đối với công tác đổi mới hoạt động của các doanh nghiệp trong xu thế khu vực hóa, toàn cầu hóa hiện nay?
13. Các loại thay đổi của tổ chức? Phân tích áp lực kháng cự sự thay đổi của tổ chức? Liên hệ thực tiễn sự tác động của những kháng cự cá nhân người lao động Việt Nam đối với công tác đổi mới hoạt động của các doanh nghiệp trong xu thế khu vực hóa, toàn cầu hóa hiện nay?
14. Nêu các phương pháp vượt qua kháng cự của sự thay đổi trong doanh nghiệp. Trình bày phương pháp “củng cố” và phương pháp “trừng phạt”? Liên hệ việc vận dụng 2 phương pháp này của một tổ chức doanh nghiệp mà bạn biết?
15. Khái niệm tổ chức? Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp? Liên hệ thực tế việc lựa chọn cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp mà bạn biết?
16. Khái niệm cơ cấu tổ chức? Trình bày các hình thức cơ cấu tổ chức? Liên hệ thực tiễn hình thức cơ cấu tổ chức của một doanh nhiệp mà bạn biết và đánh giá hiệu quả của cơ cấu này?
17. Trình bày các loại thay đổi của tổ chức? Cho ví dụ minh họa về các loại thay đổi đó?
18. Khái niệm văn hóa tổ chức? Trình bày nội dung các bước duy trì văn hóa của tổ chức? Liên hệ thực tiễn hoạt động duy trì văn hóa của một tổ chức mà anh/ chị biết?
19. Khái niệm văn hóa tổ chức? Trình bày quá trình tạo ra và duy trì văn hóa của tổ chức? Liên hệ thực tiễn sự tác động của văn hóa tổ chức đến việc thực hiện nhiệm vụ của người lao động tại một tổ chức ở Việt Nam mà anh chị biết?
20. Khái niệm thông tin trong tổ chức? Phân tích những rào cản đối với thông tin hiệu quả? Liên hệ thực tiễn các nhân tố cản trở thông tin hiệu quả và biện pháp nâng cao hiệu quả thông tin của một tổ chức mà bạn biết?
21. Khái niệm thông tin trong tổ chức? Trình bày các dòng thông tin từ trên xuống và dòng từ dưới lên trong tổ chức? Anh/ chị hãy cho nhận xét về thực trạng các dòng thông tin này ở một tổ chức mà bạn biết?
22. Khái niệm thông tin trong tổ chức và ảnh hưởng của cấu trúc tổ chức đối với thông tin? Trình bày dòng thông tin theo chiều ngang và dòng thông tin không chính thức? Minh họa thực trạng các dòng thông tin trong một tổ chức mà anh/chị biết?
23.Nêu các dòng thông tin trong giao tiếp của doanh nghiệp? Trình bày dòng thông tin  từ trên xuống trong doanh nghiệp? Cho biết những biện pháp nâng cao hiệu quả của dòng thông tin trong giao tiếp của các tổ chức doanh nghiệp nay?
24. Khái niệm lãnh đạo? Trình bày các học thuyết về lãnh đạo? Hiện nay, các doanh nhân Việt Nam đang theo học thuyết lãnh đạo nào? Vì Sao? Cho ví dụ minh họa

 Đáp án đề cương học phần hành vi tổ chức đại học thương mại

NHÓM CÂU HỎI 1
1.  Nêu khái niệm hành vi tổ chức? Phân tích sự ảnh hưởng của các xu thế nổi bật trên thị trường thế giới đến hành vi của người lao động trong các tổ chức? Liên hệ thực tiễn sự ảnh hưởng của các xu thế này đến hoạt động quản lý nhân sự của một tổ chức ở Việt Nam mà bạn biết?
ð Khái niệm: Là các cách ứng xử, phản ứng của người LĐ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức.
ð Phân tích sự ảnh hưởng của các xu thế nổi bật trên thị trường thế giới đến hành vi của người lao động trong tổ chức:
-      Toàn cầu hóa:
ü Nguồn lực lao động di chuyển dễ dàng hơn.
ü Ranh giới địa lý, văn hóa dễ bị phá vỡ.
ü Đa dạng hóa lực lượng lao động.
ü Đòi hỏi NLĐ có nhiều kỹ năng mới.
-      Kỷ nguyên thông tin:
ü Liên lạc dễ dàng
ü Quản lý vi tính hóa
ü Xử lý khối lượng thông tin nhiều hơn.
ü Thay đổi cách thức làm việc và quản lý.
-      Trọng tâm cạnh tranh thay đổi:
ü Chú trọng hơn chất lượng - trở thành lợi thế cạnh tranh.
ü Chú trọng đến mối quan hệ giữa chất lượng, tốc độ phục vụ và giá cả
ü Đòi hỏi tổ chức năng động và có năng lực khai thác và thỏa mãn nhanh nhu cầu KH.
-      Sự khác biệt (đa dạng) trong lực lượng lao động:
ü Sự khác biệt: dân tộc, lối sống, kiến thức, quan điểm, giá trị.
ü Quan niệm “nồi nấu chảy” đã lỗi thời.
ð Liên hệ thực tiễn sự ảnh hưởng của các xu thế này đến hoạt động quản lý nhân sự của một tổ chức ở Việt Nam mà bạn biết: …
2.  Khái niệm hành vi tổ chức và nêu các đặc điểm cá nhân ảnh hưởng đến hành vi tổ chức? Phân tích những đặc tính tiểu sử ảnh hưởng đến hành vi tổ chức? Liên hệ thực tiễn những đặc tính tiểu sử trên ảnh hưởng đến người lao động như thế nào trong một tổ chức mà anh/ chị biết?
ð Khái niệm: Là các cách ứng xử, phản ứng của người LĐ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức.
ð Các đặc điểm ảnh hưởng đến HVTC:
-      Những đặc tính tiểu sử
-      Tính cách
-      Nhận thức
-      Học tập
ð Những đặc tính tiểu sử ảnh hưởng đến hành vi tổ chức:
-      Các đặc tính mang tính cá nhân như tuổi tác, giới tính và tình trạng hôn nhân, đó là mục tiêu dễ dàng thu nhận qua sơ yếu lý lịch
ü Tuổi tác:
·     Mối quan hệ giữa tuổi tác và năng suất: tùy theo nhu cầu công việc cụ thể
·     Mối quan hệ giữa tuổi và sự thỏa mãn thường là quan hệ đồng biến.
·     Sự thuyên chuyển: tuổi tác càng cao con người càng ít muốn nghỉ việc, có ít hơn sự lựa chọn nghề nghiệp.

<= 18 tuổi
19 - 24 tuổi
25 - 44 tuổi
45 - 60 tuổi
>= 60 tuổi
GĐ phát triển
GĐ thăm dò
GĐ thiết lập
GĐ duy trì
GĐ suy tàn

25 - 30 tuổi
31 - 40 tuổi
41 - 44 tuổi
Thời kỳ thử thách
Thời kỳ ổn định
Thời kỳ khủng hoảng·     Mối quan hệ giữa tuổi tác và sự vắng mặt: phụ thuộc vào sự vắng mặt là có khả năng tránh được hay không tránh được.
Hệ số vắng mặt
Người lớn tuổi
Người trẻ tuổi
Sự vắng mặt có khả năng tránh được
Thấp
Cao
Sự vắng mặt không tránh được
Cao
Thấp
ü Giới tính:
·     Về sự thỏa mãn đối với công việc: chưa có bằng chứng cụ thể chứng minh giới tính NLĐ có ảnh hưởng đến sự thỏa mãn với công việc.
·     Về tỷ lệ vắng mặt và kết quả với công việc: phụ nữ có hệ số vắng mặt cao hơn nam giới.
ü Tình trạng gia đình:
·     Có không đủ chứng cứ để kết luận tình trạng gia đình ảnh hưởng đến năng suất lao động.
·     Chưa có nghiên cứu về tình trạng gia đình phi truyền thống.
·     Người có gia đình: hệ số vắng mặt, thuyên chuyển thấp hơn và thỏa mãn công việc cao hơn.
ü Số lượng người phải nuôi dưỡng:
·     Có không đủ chứng cứ để kết luận giữa số lượng người phải nuôi dưỡng ảnh hưởng đến năng suất lao động.
·     Tương quan đồng biến giữa số lượng người phải nuôi dưỡng và hệ số vắng mặt và sự thỏa mãn.
·     Tương quan giữa số lượng phải nuôi dưỡng và sự thuyên chuyển - Đồng biến hoặc nghịch biến.
ü Thâm niên công tác:
·     Thâm niên và năng suất có quan hệ tỷ lệ thuận.
·     Giữa thâm niên và sự vắng mặt có tương quan tỷ lệ nghịch.
·     Thâm niên và sự thuyên chuyển có tương quan tỷ lệ nghịch.
·     Thâm niên và sự thỏa mãn tỷ lệ thuận
ü Năng suất:
ü Sự vắng mặt:
ü Tỷ lệ thuyên chuyển
ü Sự thỏa mãn với công việc
ð Liên hệ thực tiễn những đặc tính tiểu sử trên ảnh hưởng đến người lao động trong một tổ chức:…
3.  Khái niệm hành vi tổ chức? Trình bày các chức năng của hành vi tổ chức? Liên hệ thực tế vận dụng chức năng kiểm soát đối với hành vi xung đột của 1 tổ chức doanh nghiệp mà bạn biết?
ð Khái niệm: Là các cách ứng xử, phản ứng của người LĐ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức.
ð Các chức năng của HVTC:
-      Chức năng giải thích: lý giải những hành vi của cá nhân, hay nhóm, hay tổ chức (hành vi quá khứ)
-      Chức năng dự đoán: nhằm vào các sự kiện diễn ra trong tương lai.
-      Chức năng kiểm soát: tác động đến người khác để đạt mục tiêu nhất định.
ð Liên hệ thực tế vận dụng chức năng kiểm soát đối với hành vi xung đột của 1 tổ chức doanh nghiệp mà bạn biết:

Nhận trọn bộ đáp án đề cương học phần hành vi tổ chức tại đây

Comments